KHÍ TƯỢNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

THUỶ VĂN VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN

PHÒNG THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO THIÊN TAI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Công Thanh
Trưởng khoa - Bí thư chi bộ Khoa - Trưởng phòng

Trịnh Minh Ngọc
Uỷ viên BCH công đoàn Khoa KTTVHDH - Thủ quỹ

TỔ NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG

Ngô Chí Tuấn
Trưởng phòng - Kế toán

Nguyễn Thanh Bình
Chuyên viên

Phan Ngọc Thắng
Trợ lý khoa học công nghệ - Trợ lý công tác sinh viên

ĐÀO THỊ HÒA
Chi Ủy viên - Chủ tịch Công đoàn Khoa KTTV&HDH - Trợ lý đào tạo