KHÍ TƯỢNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

THUỶ VĂN VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC

PGS.TS. Trần Ngọc Anh
Giám đốc công ty TNHH Khoa học tự nhiên

PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang
Phó bí thư Chi bộ, Trưởng bộ môn

GV.TS. Nguyễn Ý Như
Phó trưởng bộ môn

GV.TS. Nguyễn Quang Hưng
Phó trưởng khoa

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN

PHÒNG THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO THIÊN TAI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

GV.TS. Công Thanh
Trưởng khoa - Bí thư chi bộ Khoa - Trưởng phòng

NCV.TS. Trịnh Minh Ngọc
Uỷ viên BCH công đoàn Khoa, Trưởng ban nữ công - Thủ quỹ

NCV.TS. Bùi Minh Tuân
Phó chủ tịch công đoàn Khoa

TỔ NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG

CV.TS. Đào Thị Hòa
Chi ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Khoa - Trợ lý đào tạo

CỰU GIÁO CHỨC VÀ CÁN BỘ