KHÍ TƯỢNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Tên học phần: Thực hành khởi nghiệp

Mã học phần: HMO3175 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Tin học chuyên ngành trong Khí tượng

Mã học phần: HMO3177 Số tín chỉ: 4

Tên học phần: Biến đổi khí hậu

Mã học phần: HMO3219 Số tín chỉ: 2

Tên học phần: Thời tiết và khí hậu

Mã học phần: HMO3540 Số tín chỉ: 2

Tên học phần: Khoa học môi trường đại cương

Mã học phần: EVS3202 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Thống kê trong khí tượng

Mã học phần: HMO2210 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Thời tiết và khí hậu Việt Nam

Mã học phần: HMO3206 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Khí tượng đại cương

Mã học phần: HMO3300 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Khí tượng vật lý

Mã học phần: HMO3301 Số tín chỉ: 4

Tên học phần: Nguyên lý máy và quan trắc khí tượng

Mã học phần: HMO3302 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Khí tượng động lực 2

Mã học phần: HMO3206 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Khí tượng synop 1

Mã học phần: HMO3305 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Khí tượng synop 2

Mã học phần: HMO3306 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Dự báo thời tiết bằng phương pháp số

Mã học phần: HMO3307 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Khí tượng Radar và vệ tinh

Mã học phần: HMO3308 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Hải dương học và tương tác biển

Mã học phần: HMO3310 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Khí hậu học và khí hậu Việt Nam

Mã học phần: HMO3311 Số tín chỉ: 5

Tên học phần: Khí tượng nhiệt đới

Mã học phần: HMO3312 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Khí tượng lớp biên

Mã học phần: HMO3313 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Khí hậu vật l ý

Mã học phần: HMO3315 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Ứng dụng máy tính trong khí tượng

Mã học phần: HMO3319 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Thực hành dự báo thời tiết

Mã học phần: HMO3321 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Dạo đọng và biến đổi khí hậu

Mã học phần: HMO3321 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Mô hình hóa hệ thống khí hậu

Mã học phần: HMO3323 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Thực tập quan trắc khí tượng

Mã học phần: HMo3325 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Niên luận 1

Mã học phần: HMO3327 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Thực hành khởi nghiệp

Mã học phần: HMO3328 Số tín chỉ: 4

Tên học phần: Khóa luận tốt nghệp

Mã học phần: HMO4070 Số tín chỉ: 7

THUỶ VĂN VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Tên học phần: Địa lý học

Mã học phần: GEO2300 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Thủy văn Đại cương

Mã học phần: HMO2021 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Dự báo Thủy văn

Mã học phần: HMO2026 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Thủy văn hồ

Mã học phần: HMO2041 Số tín chỉ: 2

Tên học phần: KInh tế nước

Mã học phần: HMO3049 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Khí hậu Việt Nam

Mã học phần: HMO3051 Số tín chỉ: 2

Tên học phần: Đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn

Mã học phần: HMO3207 Số tín chỉ: 4

Tên học phần: Phân tích và tính toán thủy văn

Mã học phần: HMO3208 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Thủy động lực học

Mã học phần: HMO3210 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Mô hình toán thủy văn thủy lực

Mã học phần: HMO3211 Số tín chỉ: 4

Tên học phần: Động lực học sông

Mã học phần: HMO3212 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Nước dưới đất

Mã học phần: HMO3213 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Các phương pháp phân tích môi trường

Mã học phần: HMO3215 Số tín chỉ: 2

Tên học phần: Seminar

Mã học phần: HMO3217 Số tín chỉ: 2

Tên học phần: Vận chuyển bùn cát

Mã học phần: HMO3218 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Điều tra tài nguyên và môi trường nước

Mã học phần: HMO3220 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Xử lý nước

Mã học phần: HMO3221 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Sinh thái lưu vực sông

Mã học phần: HMO3222 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Hoá học môi trường nước

Mã học phần: HMO3223 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Độc học và sức khỏe môi trường

Mã học phần: HMO3224 Số tín chỉ: 2

Tên học phần: Phát triển bền vững

Mã học phần: HMO3226 Số tín chỉ: 2

Tên học phần: Mô hình toán nước dưới đất

Mã học phần: HMO3227 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Tài nguyên nước Việt Nam

Mã học phần: HMO3228 Số tín chỉ: 2

Tên học phần: Tài nguyên nước Việt Nam

Mã học phần: HMO3228 Số tín chỉ: 2

Tên học phần: Điều tiết dòng chảy

Mã học phần: HMO3401 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Đánh giá tác động môi trường

Mã học phần: HMO3506 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Tính toán cân bằng nươc

Mã học phần: HMO3515 Số tín chỉ: 4

Tên học phần: Thủy văn đô thị

Mã học phần: HMO3518 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Nghiệp vụ dự báo thủy văn

Mã học phần: HMO3520 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Quan trắc và bảo vệ môi trường nước

Mã học phần: HMO3521 Số tín chỉ: 4

Tên học phần: Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước

Mã học phần: HMO3152 Số tín chỉ: 4

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN

Tên học phần: Phương pháp tính

Mã học phần: HMO2201 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Cơ học chất lỏng

Mã học phần: HMO2202 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Tin học chuyên ngành trong Hải dương học

Mã học phần: HMO3176 Số tín chỉ: 4

Tên học phần: Niên luận

Mã học phần: HMO3216 Số tín chỉ: 2

Tên học phần: Hải dương học đại cương

Mã học phần: HMO3600 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Sóng biển

Mã học phần: HMO2047 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Thực tập khơỉ nghiệp

Mã học phần: HMO3184 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Tính toán ứng dụng trong hải dương học

Mã học phần: HMO3187 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Khảo sát hải văn

Mã học phần: HMO3601 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Vật lý biển

Mã học phần: HMO3602 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Hóa học biển

Mã học phần: HMO3603 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Sinh học và sinh thái biển

Mã học phần: HMO3604 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Địa chất và địa mạo biển

Mã học phần: HMO3605 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Dòng chảy biển

Mã học phần: HMO3606 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Phương pháp số trong hải dương học

Mã học phần: HMO3611 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Trầm tích biển

Mã học phần: HMO3613 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Hoàn lưu biển ven

Mã học phần: HMO3614 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Các quá trình trầm tích ven bờ

Mã học phần: HMO3616 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Tương tác biển khí quyển

Mã học phần: HMO3617 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Sóng dài trong đới ven bờ

Mã học phần: HMO3618 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Quản lý tài nguyên và môi trường biển

Mã học phần: HMO3623 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Kinh tế biển

Mã học phần: HMO3624 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Phân tích hóa học nước biển

Mã học phần: HMO3625 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Hải dương học nghề cá

Mã học phần: HMO3626 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Các hệ sinh thái vùng cửa sông ven biển

Mã học phần: HMO3627 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Lan truyền ô nhiễm trong biển

Mã học phần: HMO3628 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Công nghệ môi trường biển

Mã học phần: HMO3629 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Niên luận

Mã học phần: HMO3733 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Nguyên lý hải dương học

Mã học phần: HMO4084 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Thủy động lực học biển

Mã học phần: HMO4085 Số tín chỉ: 4

Tên học phần: Khai thác bền vững tài nguyên biển

Mã học phần: HMO4086 Số tín chỉ: 4

PHÒNG THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO THIÊN TAI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Tên học phần: Thực tập hóa học đại cương

Mã học phần: CHE1069 Số tín chỉ: 2

Tên học phần: Hóa học đại cương

Mã học phần: CHE1080 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Tiếng Anh B1

Mã học phần: FLF1107 Số tín chỉ: 5

Tên học phần: Khoa học Trái đất và sự sống

Mã học phần: GEO1050 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Mã học phần: HIS1001 Số tín chỉ: 2

Tên học phần: Cơ sở Văn hóa Việt Nam

Mã học phần: HIS1056 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: GIS và viễn thám

Mã học phần: HMO2203 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Trắc địa và bản đồ

Mã học phần: HMO3507 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Thực tập đại cương

Mã học phần: HMO3528 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Thực tập chuyên ngành

Mã học phần: HMO3529 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Tin học cơ sở

Mã học phần: INT1000 Số tín chỉ: 2

Tên học phần: Nhập môn phân tích dữ liệu

Mã học phần: MAT1060 Số tín chỉ: 2

Tên học phần: Đại số tuyến tính

Mã học phần: MAT1090 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Giải tích 1

Mã học phần: MAT1091 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Giải tích 2

Mã học phần: MAT1092 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Xác xuất thống kê

Mã học phần: MAT1101 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Kinh tế chính trị Mác Lênin

Mã học phần: PEC1008 Số tín chỉ: 2

Tên học phần: Chủ nghĩa xã hội khoa học

Mã học phần: PHI1002 Số tín chỉ: 2

Tên học phần: Triết học Mác Lênin

Mã học phần: PHI1006 Số tín chỉ: 2

Tên học phần: Nhập môn Robotics

Mã học phần: PHY1020 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Nhập môn Internet kết nối vạn vật

Mã học phần: PHY1070 Số tín chỉ: 2

Tên học phần: Cơ nhiệt

Mã học phần: PHY1100 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Điện quang

Mã học phần: PHY1103 Số tín chỉ: 3

Tên học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Mã học phần: POL1001 Số tín chỉ: 2

Tên học phần: Nhà nước và pháp luật đại cương

Mã học phần: THL1057 Số tín chỉ: 2

Tên học phần: Thực tập khảo sát hải văn

Mã học phần: HMO3631 Số tín chỉ: 3