Dự án

Đã hoàn thành

Climate Change-Induced Water Disaster and Participatory Information System for Vulnerability Reduction in North Central Vietnam. 2012-2015

Tài trợ: DANIDA Project, 11-P04-VIE
Chủ trì: GS.TS. Phan Văn Tân

The Vietnam-PhilippinesJoint Oceanographic Research Expedition in the South China Sea1996 , 1996-1997

Tài trợ: (JOMSRE-1996). Hợp tác Việt Nam- Philippin
Chủ trì: GS. TS. Lê Đức Tố

Nghiên cứu đặc điểm thủy hóa và sinh học vùng biển sâu Biển Đông, (1996-1997)

Tài trợ: KĐL-JOMSRE-01
Chủ trì: TS. Đoàn Văn Bộ

Nghiên cứu đặc điểm thủy hóa và sinh học vùng biển sâu Biển Đông, (1996-1997)

Tài trợ: KĐL-JOMSRE-01
Chủ trì: TS. Đoàn Văn Bộ

Xem tất cả