Địa chỉ

334 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Số điện thoại

+84 - 0243 - 8584943

Email

vpkhoakttvhdh@gmail.com
Liên hệ
Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: 334 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Số điện thoại: +84 - 0243 - 8584943