Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 9 từ ngày 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
01/03/2021

9h00-11h50: Nguyễn Minh Huấn; Vũ Thị Vui (111T5); Nguyễn Minh Trường (106T5); Vũ Văn Thăng (410T5); Trịnh Lê Hà (112T5)

13h00-14h50: Nguyễn Thị Trang; Nguyễn Hồng Quang (107T5); Phạm Thanh Hà; Đào Nguyễn Quỳnh Hoa (410T5)

13h00-15h50: Hà Thanh Hương (310T5); Bùi Minh Tuân; Nguyễn Minh Trường (106T5)

16h00-17h50: Đặng Đình Khá (107T5); Nguyễn Minh Huấn (410T5)

Thứ ba
02/03/2021

7h00-9h50: Đặng Đình Khá (310T5)

9h00-11h50: Vũ Thanh Hằng; Đào Nguyễn Quỳnh Hoa (103T4); Nguyễn Hồng Quang (410T5)

10h00-11h50: Phạm Thanh Hà; Phan Văn Tân (108T5); Nguyễn Thị Trang; Nguyễn Hồng Quang (109T5); Nguyễn Đức Hạnh (402T4)

14h00: Họp Tổ PR HMO (140T8)

15h00: Họp BCH Công đoàn mở rộng (đ/c Hoà, Hạnh, Khá, Hoa, Như, Vui, Phòng họp 140T8)

15h00-17h50: Phan Văn Tân; Phạm Thanh Hà (104T5)

 

Thứ tư
03/03/2021

9h00-11h50: Phạm Tiến Đạt (410T5)

10h00-11h50: Bùi Minh Tuân; Nguyễn Đức Hạnh (211T5)

13h00-15h50: Nguyễn Minh Huấn; Nguyễn Thị Trang (410T5); Vũ Thanh Hăng (505T3)

Thứ năm
04/03/2021

7h00-9h50: Nguyễn Ý Như (105T5); Phạm Tiến Đạt; Nguyễn Thị Trang (112T5)

9h00-11h50: Trịnh Thị Lê Hà (410T5)

10h00-11h50: Phan Văn Tân; Phạm Thanh Hà (107T5)

14h00 Họp về quy hoạch các chương trình đào tạo P.301T1 -PTK Kim Cương tham gia

13h00-14h50: Phạm Thanh Hà; Đào Nguyễn Quỳnh Hoa (410T5); Nguyễn Đức Hạnh (409T5)

14h00-16h50: Nguyễn Tiền Giang; Nguyễn Ý Như (108T5)

15h00-17h50: Đào Nguyễn Quỳnh Hoa; Nguyễn Minh Trường (410T5); Nguyễn Đức Hạnh (411T5)

16h00-17h50: Phan Văn Tân; Phạm Thanh Hà (104T5)

Thứ sáu
05/03/2021

9h00-11h50: Vũ Thị Vui (112T5); Nguyễn Ý Như; Trần Ngọc Anh (410T5); Đặng Đình Khá; Nguyễn Đức Hạnh (310T5);

10h00-11h50: Bùi Minh Tuân; Nguyễn Đức Hạnh (210T5)