Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 19 từ ngày 10/05/2021 đến ngày 16/05/2021:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
10/05/2021

9h00-11h50: Huấn; Vui (111T5); Trường (106T5); Thăng (410T5); Lê Hà (112T5)

13h00-14h50: Trang; Quang (107T5); Thanh Hà; Hoa (410T5)

13h00-15h50: Hương (310T5); Tuân; Trường (106T5)

16h00-17h50: Khá (107T5); Huấn (410T5)

Thứ ba
11/05/2021

7h00-9h50: Khá (310T5)

9h00-11h50: Hằng; Hoa (103T4); Quang (410T5)

10h00-11h50: Thanh Hà; Tân (108T5); Trang; Quang (109T5); Hạnh (402T4)

14h00: Họp HĐ xét duyệt điểm rèn luyện SV (họp online; TP: K.Cương; T. Đạt; Thanh Hà; Q. Hoa; Đ. Khá; Đ. Trung; Đ.Hòa)

15h00-17h50: Tân; Thanh Hà (104T5)

Thứ tư
12/05/2021

9h00-11h50: Đạt (410T5)

10h00-11h50: Tuân; Hạnh (211T5)

13h00-15h50: Huấn; Trang (410T5); Hằng (505T3)

Thứ năm
13/05/2021

7h00-9h50: Ý Như (105T5); Đạt; Trang (112T5)

9h00-11h50: Lê Hà (410T5)

10h00-11h50: Tân; Thanh Hà (107T5)

13h00-14h50: Thanh Hà; Hoa (410T5); Hạnh (409T5)

14h00-16h50: Tiền Giang; Ý Như (108T5)

15h00-17h50: Hoa; Trường (410T5); Hạnh (411T5)

16h00-17h50: Tân; Thanh Hà (104T5)

Thứ sáu
14/05/2021

9h00-11h50: Vui (112T5); Ý Như; Ngọc Anh (410T5); Khá; Hạnh (310T5);

10h00-11h50: Tuân; Hạnh (210T5)