Luận văn

KHÍ TƯỢNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Luận án Tiến sĩ - Phân tích và đánh giá chế độ mưa- ẩm khu vực Bắc Trung Bộ - 1994

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hướng Điền Tác giả: Phùng Đức Vinh

Luận án Tiến sĩ - Đặc điểm khí hậu và phương pháp thống kê vật lý dự báo sương mù khu vực biển và ven bờ vịnh Bắc Bộ

Giảng viên hướng dẫn: PGS. PTS. Trần Tân Tiến Tác giả: Phan Văn Tân

Luận án Tiến sĩ - Theoretical and numerical stusies of tropical cyclone development

Giảng viên hướng dẫn: Prof. Dr. D.L. Zhang Tác giả: Kiều Quốc Chánh - 2008 -

Xem tất cả

THUỶ VĂN VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC

LVThS ngành Thủy văn - Ứng dụng mô hình HEC-RESSIM tính điều tiết lũ hệ thống hồ chứa sông Hương

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Khải Tác giả: Lê Thị Huệ

Xem tất cả

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN

Luận án Tiến sĩ - Dao động tự do và dao động mùa của mực nước Biển Đông

Giảng viên hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Ngọc Thụy Tác giả: Phạm Văn Huấn

Luận án tiến sĩ - Nghiên cứu xây dựng mô hình số trị ba chiều cho vùng biển nước nông ven bờ

Giảng viên hướng dẫn: HDC.:PGS.TS. Đinh Văn Ưu, HDP: TS.Bùi Xuân Thông Tác giả: Nguyễn Minh Huấn - 2004

Luận án Tiến sĩ - Visualization and Numerical Analyses for Mass Transport Due to Internal Waves Propagating in the Density-stratified Water with a Diffusive Transition Layer.

Giảng viên hướng dẫn: Prof. Motohiko Umeyama Tác giả: Nguyễn Kim Cương - 2013

Luận án Tiến sĩ - Nghiên cứu mô phỏng một số yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan bằng mô hình khí hậu khu vực. Nghiên cứu cơ sở khoa học tính toán và đánh giá tác động của nước dâng bão đến khu vực ven bờ biển Thừa Thiên - Huế.

Giảng viên hướng dẫn: HDC: PGS.TS. Nguyễn Thọ Sáo, HDP: PGS. TS. Trần Hồng Thái Tác giả: Đỗ Đình Chiến 2016

Xem tất cả