Chương trình đào tạo

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 

1. Khung CTĐT chuẩn ngành Khí tượng và Khí hậu học năm 2019

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SỸ

1. Khung CTĐT Tiến sĩ ngành Hải dương học năm 2018

2. Khung CTĐT Tiến sĩ ngành Khí tượng học năm 2018

3. Khung CTĐT Tiến sĩ ngành Thủy văn học năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

QĐ ban hành CTĐT ngành Tài nguyên và Môi trường nước  2019.06.10.1802 QD ban hanh va giao nhiem vu DH Tai nguyen va MT nuoc 10.6.2019.pdf

QĐ ban hành CTĐT Thạc sĩ ngành Khí tượng học năm 2018

Quyết định số 3008/QĐ-ĐHKHTN ngày 30/8/2018 về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Thủy văn học (Mã số chuyên ngành đào tạo: 9440224.01).

Quyết định số 3007/QĐ-ĐHKHTN ngày 30/8/2018 về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Khí tượng học (Mã số chuyên ngành đào tạo: 9440222.01).

Quyết định số 3009/QĐ-ĐHKHTN ngày 30/8/2018 về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Hải dương học (Mã số chuyên ngành đào tạo: 9440228.01).

 

 

Đọc thêm