Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Tài nguyên và Môi trường nước (Ban hành theo Quyết định số 1802/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/6/2019 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội).

QĐ ban hành CTĐT ngành Tài nguyên và Môi trường nước  2019.06.10.1802 QD ban hanh va giao nhiem vu DH Tai nguyen va MT nuoc 10.6.2019.pdf
 
Khung CTĐT Tài nguyên và Môi trường nước  2019.05.14. Khung CTDT Tai nguyen va moi truong nuoc.pdf
 

 

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Khí tượng học (Ban hành theo Quyết định số 3600/QĐ-ĐHQGHN, ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội).

Khung CTĐT Khí tượng học Khi tuong hoc-2015.doc

 

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Hải dương học (Ban hành theo Quyết định số 3600/QĐ-ĐHQGHN, ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội).

Khung CTĐT Hải dương học Hai duong hoc - 2015.doc

 
Khung chương trình Thạc sỹ ngành Khí tượng
Khung chương trình Thạc sỹ ngành Thủy văn học
Khung chương trình Thạc sỹ ngành Hải dương học
 Khung CH Hai duong.pdf
 
 
Khung chương trình Tiến sĩ ngành Khí tượng
Quyết định số 3007/QĐ-ĐHKHTN ngày 30/8/2018 về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Khí tượng học (Mã số chuyên ngành đào tạo: 9440222.01).
 
Khung chương trình Tiến sĩ ngành Thủy văn học
Quyết định số 3008/QĐ-ĐHKHTN ngày 30/8/2018 về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Thủy văn học (Mã số chuyên ngành đào tạo: 9440224.01).
 
Khung chương trình Tiến sĩ ngành Hải dương học
Quyết định số 3009/QĐ-ĐHKHTN ngày 30/8/2018 về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Hải dương học (Mã số chuyên ngành đào tạo: 9440228.01).

 

 

 

 

 

 

Đọc thêm