Sách

Đã xuất bản

Khí tượng radar

Nguyễn Hướng Điền NXB ĐHQGHN

Xem tất cả

Lưu hành nội bộ

Hải dương học thực hành,

Nguyễn Minh Huấn, Giáo trình ĐHKHTN, 2001

Hải dương học đại cương, Phần 1. Các quá trình vật lý

V. N. Malinhin, (Biên dịch: Phạm Văn Huấn) Giáo trình ĐHKHTN, 2004

Mô hình tính sóng ven bờ

Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thọ Sáo Giáo trình ĐHKHTN, 2005

Phân tích thống kê trong thủy văn.

Nguyễn Hữu Khải. Giáo trình ĐHKHTN, 2008

Xem tất cả

Sách biên dịch

A Methodology for Validation of Integrated Systems Models With An Application to Coastal-Zone Management in South-West Sulawesi.

Nguyen Tien Giang dịch The Netherlands, 2005. ISBN: 90-365-2227-7.

Chẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học

Smirnov N. P., Vainovsky P. A., Titov Iu. E. Nxb ĐHQGHN, 2005

Phân tích tần suất lũ

A. Ramachandra Rao Khailed H. Hamed, . Biên dịch: Trần Ngọc Anh Giáo trình ĐHKHTN, 2008

Kỹ thuật và quản lý hệ thống nguồn nước

Larry W. Mays và Yeou-Koung Tung, (Biên dịch: Nguyễn Tiền Giang, Nguyễn Thị Nga) Giáo trình ĐHKHTN, 2007

Xem tất cả

Sách tham khảo

The Economics of Water - Rules and Institutions

Georg Meran Markus Siehlow Christian von Hirschhausen Springer

Xem tất cả