NCV.TS. Trịnh Minh Ngọc
Cơ quan công tác
Số điện thoại
0966 610 784
Trình độ học vấn
Tiến.sĩ
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học: 2006, Địa lý  - Sinh thái cảnh quan và MT, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN

Thạc sỹ: 2008, Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN

Tiến sỹ: 2018, Quản lý tài nguyên và môi trường, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

1997 – nay Nghiên cứu viên, Bộ môn thủy văn, Khoa Khí tượng thủy văn và Hải dương học

2010 – 2014  Bí thư chi đoàn cán bộ, Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

2020 - nay: Ủy viên ban chấp hành công đoàn, Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO

Giảng dạy đại học

1.        Viễn thám và GIS

2.        Chất lượng nước

3.        Quan trắc và Bảo vệ môi trường nước

4.        Trắc địa

5.        Cơ sở khoa học trái đất và sự sống

6.        Địa chất thủy văn

7.        Địa lý học

 

 Khóa luận tốt nghiệp 

1.        Nguyễn Xuân Dương (K54)

2.        Nguyễn Thị Ngoan (K56)

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

1.        Viễn thám và GIS

2.        Đánh giá và bảo vệ môi trường nước

3.        Quản lý tài nguyên nước lưu vực sông

ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

CHỦ TRÌ

  1.  2010 – 2012: Nghiên cứu, đánh giá khả năng dễ bị tổn thương của tài nguyên nước lưu vực sông Thạch Hãn. Đề tài cấp cơ sở. MS: TN - 10 - 49 

THAM GIA

  1. 2013 - 2015 Đánh giá mức độ tổn thương về kinh tế - xã hội do lũ lụt trên một số lưu vực sông chính ở miền Trung trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khai thác công trình thủy điện, thủy lợi. Thuộc Chương trình“Khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu”,Mã số:KHCN-BĐKH/11-15. Đề tài cấp Nhà nước, MS: BĐKH – 19. PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì
  2. 2011 - 2012. Lập nhiệm vụ quy hoạch lưu vực sông Bến Hải và Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị,Dự án cấp tỉnh. Hợp đồng khoa học kỹ thuật với SởTN&MT tỉnh Quảng Trị. PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì
  3. 2011. Điều tra, đánh giá hiện trạng các nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, phục vụ lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái và cạn kiệt; Đề xuất các giải pháp xử lý, khôi phục". Quyết định số 52/QĐUBND ngày 7/1/2011 và Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 18/3/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường. PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì
  4. 2010-2012. Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến biến động tài nguyên nước và vấn đề ngập lụt lưu vực các sông Nhuệ, sông Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề tài nhóm A cấp Đại học Quốc gia. MS: QGTĐ.10.06. PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì
  5. 2007-2008.Quy hoạch quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất miền đồng bằng tỉnh Quảng Trị. Dự án cấp tỉnh. Hợp đồng khoa học kỹ thuật với SởTN&MT tỉnh Quảng Trị, số 8/TNMT. PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì
CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

SÁCH CHUYÊN KHẢO

1. Bản đồ ngập lụt và bản đồ đánh giá mức độ dễ bị tổn thương lũ trên các lưu vực sông Lam, Bến Hải - Thạch Hãn và Thu Bồn. Lương Tuấn Anh, Trần Ngọc Anh, Trần Văn Đạt, Nguyễn Tiền Giang, Nguyễn Quang Hưng, Đặng Đình Khá, Trịnh Minh Ngọc, Nguyễn Thanh Sơn, Ngô Chí Tuấn, Cấn Thu Văn. sản phẩm của Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Đề tài BĐKH-19. NXB Khoa học Kỹ thuật - 2015.

BÀI BÁO/TẠP CHÍ

2020

1. Trinh Minh Ngoc. A comprehensive approach for water resource management. The 22nd IAHR-APD Congress 2020, Sapporo, Japan

2015

1.        Trịnh Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngoan  2015 Xây dựng bản đồ tổn thương tài nguyên nước lưu vực sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 3S tr. 213 - 2212015

2013

1.        Trịnh Minh Ngọc, Nguyễn Thanh Sơn, Ngô Chí Tuấn, Nguyễn Ý Như. 2013 Đánh giá tính dễ bị tổn thương tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ Đáy.Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 126-133

2.        Trịnh Minh Ngọc, Vũ Văn Phái, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Dương 2013 Thiết lập khung đánh giá DSPIR trong nghiên cứu tính dễ tổn thương của hệ thống tài nguyên nước đối với lưu vực sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr.143 - 151

2012

1.        Trịnh Minh Ngọc, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh, Hoàng Thái Bình, Ngô Chí Tuấn 2012  Xây dựng bản đồ hiện trạng, tiềm năng và chất lượng tài nguyên nước mặt tỉnh Khánh HòTạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S   tr. 86-91

2.        Nguyễn Đức Hạnh, Trịnh Minh Ngọc, Nguyễn Thanh Sơn,Trần Ngọc Anh, Bùi Minh Sơn, 2012  Chất lượng nước mặt tỉnh Khánh Hòa – Kết quả điều tra năm 2011 Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S   tr. 48-56

3.        Nguyễn Phương Nhung, Nguyễn Ý Như,  Nguyễn Thanh Sơn, Trịnh Minh Ngọc2012,  Nhu cầu sử dụng nước tỉnh Khánh Hòa - Hiện trạng và tương lai Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S  tr.92-99

4.        Nguyễn Đức Hạnh, Trịnh Minh Ngọc, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh, Bùi Minh Sơn, Hoàng Thái Bình, 2012. Đánh giá hiện trạng chất lượng nước các hồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tuyển tập báo cáo Hội thảo Khoa học Quốc gia về Khí tượng, Thủy văn, Môi trường và Biến đổi  khí hậu lần thứ XV. Tập 2. Thủy văn - Tài nguyên nước, môi trường và Biển. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, tháng 3 năm 2012, tr. 141-150

2011

1.        Trịnh Minh Ngọc2011,  Đánh giá khả năng dễ bị tổn thương của tài nguyên nước lưu vực sông Thạch Hãn Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, tr.176-181

2009

1.        Trịnh Minh Ngọc 2009Ứng dụng mô hình SWAT tính toán kéo dài số liệu dòng chảy lưu vực sông Lục Nam Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.25 số 3S – 2009 484 Hà Nội

2008

2.        Nguyen Cao Huan, Nguyen An Thinh, Tran Anh Tuan, Du Vu Viet Quan, Trinh Minh Ngoc, 2009. Orientation of Green Space Uses in Hanoi City, Vietnam The book: “In search of Future Vision of Hanoi City” of the Core University Program between VNU, Hanoi and Osaka University, 1999-2008