Đào Nguyễn Quỳnh Hoa
Cơ quan công tác
Số điện thoại
01257758771
Trình độ học vấn
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
KINH NGHIỆM CÔNG TÁC
THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO
LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ