CN. Đào Nguyễn Quỳnh Hoa
Cơ quan công tác
Số điện thoại
01257758771
Trình độ học vấn
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học: 2013 - 2017, CLC Khí tượng, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

 9/2017 - nay, Cán bộ giảng dạy tạo nguồn Bộ môn Khí tượng và Biến đổi khí hậu, Khoa KTTV&HDH, trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO
LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ