NCV.TS. Bùi Minh Tuân
Cơ quan công tác
Số điện thoại
0948544461
Trình độ học vấn
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học: 2010, Khí tượng học – Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường ĐHKHTN – ĐHQGHN.
Thạc sĩ: 2012, Khí tượng và Khí hậu học –  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường ĐHKHTN –  ĐHQGHN.
Tiến sĩ: 2020, Khí tượng học - Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường ĐHKHTN –  ĐHQGHN.
KINH NGHIỆM CÔNG TÁC
9/2013 – nay: Giảng viên, Nghiên cứu viên, Khoa KT– TV– HDH, Trường ĐHKHTN – ĐHQGHN
THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO
LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
      1. Mô hình dự báo thời tiết khu vực;
      2. Gió mùa mùa hè Châu Á;
      3. Dao động Madden - Julian;
      4. Bão và xoáy thuận nhiệt đới;
      5. Dự báo tổ hợp;
ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
  1. 2010-2012. Nguyễn Minh Trường, Bùi Minh Tuân, Đặc điểm hoàn lưu và thời tiết thời kì bùng nổ gió mùa mùa hè trên khu vực Việt Nam  do TS. Nguyễn Minh Trường chủ trì.
  2. 2011- 2014 Trần Tân Tiến và cs, Xây dựng quy trình dự báo quỹ đạo và cường độ bão Tây Thái Bình Dương và Biển Đông hạn 5 ngày do GS.TS. Trần Tân Tiến chủ trì.
CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ
SÁCH
TẠP CHÍ
 
2020
1. THANG, Vu Van; THANH, Cong; TUAN, Bui Minh. Multiple-Scale Interactions during an Extreme Rainfall Event over Southern Vietnam. ا, 202
 
2019
 
2018
1. Truong, NM, Tuan, BM. Large‐scale patterns and possible mechanisms of 10–20‐day intra‐seasonal oscillation of the observed rainfall in Vietnam.Int J Climatol. 2018; 38: 3801– 3821. https://doi.org/10.1002/joc.5534
 
2016
1. Bùi Minh Tuân, Nguyễn Minh Trường, Vũ Thanh Hằng, Công Thanh, Sự dịch chuyển lên phía bắc của dao động nội mùa và cơ chế dao động nội mùa của lượng mưa tại Bắc Bộ và Nam Bộ.  Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 3S, 2016243
 
2015

 

1. Bùi Minh Tuân 2015 Dự báo ngày bùng nổ gió mùa mùa hè khu vực Nam Bộ sử dụng mô hình WRF. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 3S tr 238 – 246

2013
  1. Nguyễn Minh Trường, Bùi Minh Tuân2013 Thử nghiệm dự báo ngày bùng nổ gió mùa mùa hè khu vực Nam Bộ năm 2012 bằng mô hình RAMS. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr.. 179-186.
  2. Bùi Minh Tuân, Nguyễn Minh Trường 2013 Xây dựng chỉ số xác định ngày bùng nổ gió mùa mùa hè ở Nam Bộ sử dụng mô hình số với số liệu tái phân tíchTạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 187-195.
  3. Trần Tân Tiến, Hoàng Thị Thủy, Công Thanh, Bùi Minh Tuân 2013 Dự báo tổ hợp quỹ đạo bão trên biển khu vực Biển Đông hạn 5 ngày  Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr. 195-200
2011
  1. Nguyễn Minh Trường, Bùi Minh Tuân, Công Thanh, Bùi Hoàng Hải, Hoàng Thanh Vân, 2011:  Quá trình nhiệt ẩm qui mô lớn thời kỳ bùng nổ gió mùa mùa hè trên khu vực Nam Bộ năm 2004. Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội. Vol. 27, No 1S, 244-253.
2010
 
  1. Bùi Minh Tuân, Nguyễn Minh Trường,  Hoàn lưu qui mô lớn thời kỳ bùng nổ gió mùa mùa hè trên khu vực Nam Bộ năm 1998Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 26, số 3S, 470
 KỶ YẾU HỘI THẢO
 
  1. Trần Tân Tiến, Hoàng Thị Thủy,   Công Thanh  , Bùi Minh Tuân2013 Dự báo tổ hợp quỹ đạo bão trên khu vực biển đông hạn 5 ngày. Hội thảo Khoa học Quốc gia về khí tượng thủy văn môi trường và biến đổi khí hậu lần thứ XVI - Tập I. Khí tượng - khí hậu, Khí tượng nông nghiệp, Biến đổi khí hậu, 27-29 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 70.