GV.TS. Nguyễn Ý Như
Cơ quan công tác
Số điện thoại
Trình độ học vấn
Tiến sỹ
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Đại học: 2009,Thủy văn – Thủy văn lục địa, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội

Thạc sỹ: 2012, Thủy văn – Thủy văn  học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội

Tiến sỹ: 2017, Thủy văn – Thủy văn  học, Trường Đại học Yamanashi, Nhật

Sau Tiến sỹ: 2021-2023, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội, Dao động và biến đổi dòng chảy tại một số lưu vực sông lớn ở Việt Nam dưới tác động của Biến đổi khí hậu - VINIF

 

EDUCATION

 

Bacherlor of Science: 2009, Hydrology, Hanoi University of Science, Vietnam National University (VNU), Vietnam; Program: Honors; Grade: Distinction, June 2009. "Applying SWAT model to assess the impact of climate change and landuse change on streamflow of Ben Hai river basin in Quang Tri Province, Vietnam"

Master of Science: 2012, Hydrology, Hanoi University of Science, Vietnam National University (VNU), Vietnam, December 2011, "Study the climate change impacts on water resource and problems of flood and inundation in the part of Nhue and Day river basins in Hanoi"

PhD: 2017Hydrology, University of Yamanashi, Japan, 2017 "Developing a methodology for flood risk assessment in data scarce regions."

Post-doc: 2021-2023, Hanoi University of Science, Vietnam National University (VNU) "Variability and change of streamflow in large river basins in Vietnam under the impact of climate change."

 

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

9/ 2011-  Cán bộ giảng dạy tạo nguồn Bộ môn Thủy văn, Khoa KTTV&HDH, trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO

Giảng dạy đại học

HMO2016 - Thuỷ văn đại cương

HMO3522 - Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước

HMO3512 - Điều tra Thuỷ văn và Tài nguyên nước

HMO3510 - Địa lý thuỷ văn Việt Nam

GEO3209 - Khí hậu và Thuỷ văn

HMO2026 - Dự báo Thuỷ văn

Giảng dạy Sau đại học

HMO6040 - Dự báo lũ

HMO6043 - Tính mưa - lũ cực hạn

HMO6032 - Mô phỏng các quá trình thuỷ văn

Luận văn tốt nghiệp

Nguyễn Phước Huy (2019): Đánh giá thay đổi chế độ dòng chảy dưới tác động của hệ thống đê bao chống lũ trên hệ thống sông trong địa phận tỉnh Long An và đề xuất giải pháp quản lý

Nguyễn Phước Thọ (2019): Ứng dụng mô hình thủy văn đô thị đánh giá mức độ ngập lụt tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Nguyễn Hồng Hạnh (2021): Nghiên cứu đánh giá rủi ro do ngập lụt cho hạ lưu lưu vực sông Cả

Lê Thị An Hải (2022): Ứng dụng mô hình MIKE FLOOD mô phỏng ngập lụt cho khu vực tỉnh Ba Rịa, Vũng Tàu

Lê Hà My (2022): Đánh giá tài nguyên nước mặt lưu vực sông Gâm dưới tác động của Biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội

 

TEACHING ACTIVITIES

Undergraduate Courses

HMO2016, HMO2021 - Fundamental of Hydrology

HMO3522 - Water Resources Planning and Management

HMO3512 -Hydrology and Water Resources Surveying

HMO3510 - Hydro-Geography

GEO3209 - Hydrology and Climate

HMO3514, HMO2026 - Hydrology Forecasting

Master Courses

HMO6040 - Flood Forecasting

HMO6043 - Probable Maximum Precipitation and Probable Maximum Flood

HMO6032 - Hydrological Processes Modelling

Supervisor for Bachelor thesis

Nola Phalabone (2022): Evaluating the streamflow variability for the Northern Laos catchments under the impact of climate change

Supervisor for Master thesis

Nguyễn Phước Huy (2019): Evaluating the impacts of dike construction on flow regime for the river system in Long An province, Vietnam

Nguyễn Phước Thọ (2019): Apply urban hydrological model in assessing the flood inundation under climate change conditions for Ninh Kieu, Can Tho, Vietnam

Nguyễn Hồng Hạnh (2021): Flood risk assessment for downstream area of the Ca river basin

Lê Thị An Hải (2022): Flood inundation modeling using MIKE FLOOD-case study at Ba Ria, Vung Tau Province

Lê Hà My (2022): Assessment of Surface Water Resources under Climate Change in the Gam River Basin toward sustainable socio-economic development

 

 

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

•                      Yếu tố bất định và định lượng thiệt hại do lũ lụt

•                      Biến động của các yếu tố khí tượng – thuỷ văn và nguyên nhân

•                      Thuỷ động lực, Mô hình toán thuỷ văn;

•                      Vệ tinh trong ứng dụng thuỷ văn, 

•                      Cực trị dòng chảy và Biến đổi khí hậu

 

RESEARCH AREAS

•                      Advanced statistics and machine learning to develop nonlinear metrics for understanding causal relationships between meteorology, landscape and hydrology; Optimization methods

•                      Flood Risk: uncertainty estimation and quantification of flood damage in rural and agricultural areas, establish flood damage functions for agricultural crops using estimated inundation depth and flood disaster statistics

•                      Hydrodynamic simulation; Flood simulation, Numerical methods: Developing 2D model solving Sain-Venant equation to estimate the flood depth using statellite image

•                      Remote sensing in hydrology

•                      Extreme flow and climate change

ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

 

CHỦ TRÌ

2018 - 2020. Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá thiệt hại do lũ đối với cây trồng nông nghiệp – Thử nghiệm áp dụng cho xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. QG.19.03 

THAM GIA

2011 - 2012. Lập nhiệm vụ quy hoạch lưu vực sông Bến Hải và Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị,Dự án cấp tỉnh. Hợp đồng khoa học kỹ thuật với SởTN&MT tỉnh Quảng Trị. Chủ trì PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn

2011. Điều tra, đánh giá hiện trạng các nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, phục vụ lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái và cạn kiệt; Đề xuất các giải pháp xử lý, khôi phục". Quyết định số 52/QĐUBND ngày 7/1/2011 và Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 18/3/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường.. Chủ trì PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn

2010-2012. Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến biến động tài nguyên nước và vấn đề ngập lụt lưu vực các sông Nhuệ, sông Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề tài nhóm A cấp Đại học Quốc gia. MS: QGTĐ.10.06. Chủ trì PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn

2010. Đánh giá tình hình xói lở và bồi lắng các dòng sông trên hệ thống sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị. Hợp đồng chuyển giao công nghệ với Sở TN và MT tỉnh Quảng Trị Chủ trì: TS. Trần Ngọc Anh

2009-2010.  Dịch vụ tư vấn tiến hành khảo sát thực địa và lập mô hình thủy lực lưu vực sông Thạch Hãn và Bến Hải tỉnh Quảng Trị. Dự án Quản lý rủi ro thiên tai (WB4) do TS. Trần Ngọc Anh điều phối.

2008-2009. Điều tra, đánh giá chất lượng nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Quảng Trị. Dự án cấp tỉnh. Hợp đồng khoa học kỹ thuật với SởTN&MT tỉnh Quảng Trị, số 29/HĐTNMT. Chủ trì PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn

 

EXPERIENCE

 

2018 – 2020: Research on developing flood damage assessment model for agriculture – case study Lam River Basin, Vietnam (Funding: VNU)
2011 – 2012: Implement River Basin Management in Ben Hai and Thach Han River Basin in Quang Tri Province

2010 – 2012. Study on Vulnerability Assessment of Water Resources in Thach Han River Basin in Quang Tri province

2010 – 2012. Study on climate change impacts on water resource and problems of flood and inundation in the part of Nhue Day River Basin in Hanoi

2011. Investigate and evaluate surface water resources in Khanh Hoa province, establish a list of water sources suffering from pollution, degradation and depletion; propose treatment and recovery measures".

2009. Employing MIKE BASIN for system’s water balance in Cau River Basin

2009 – 2010. Carry out field surveys and hydrodynamic modeling in Thach Han and Ben Hai river basin in Quang Tri province. 

2009 – 2010. Evaluate the deposition and erosion of rivers belonging Thach Han river system, Quang Tri province

2008-2009. Investigate and evaluate water quality in rural area in Quang Tri Province

CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

2023

 1. Nhu Y Nguyen, Dang Dinh Kha & Dang Thi Thuy Hat (2023) Climate change impact on the streamflow for the Nam Ou catchment, North Laos in the Mekong Basin, Journal of Ecological Engineering 24 (8), 209-217.
 2. Huu Duy Nguyen, Dinh Kha Dang, Y Nhu Nguyen*, Thi Thao Van Nguyen, Quoc-Huy Nguyen, Quang-Thanh Bui (2023). Integration of Machine Learning and hydrodynamic modeling to solve the extrapolation problem in flood depth estimation. Journal of Water and Climate Change,  Vol 00 No 0, 1 doi: 10.2166/wcc.2023.573.
 3. Nhu Y Nguyen, To Xuan Ban, Dang Dinh Kha (2023). Geological hazard investigation combined with mathematical modeling in flood risk assessment: A case study of Hoang Long river, Ninh Binh province, Vietnam. Journal of the Polish Mineral Engineering Society 2(52) 319-333. http://doi.org/10.29227/IM-2023-02-47.
 4. Hoa, D.N.-Q.; Tien, T.-T.; Nhu, N.-Y.; Dao, T.L. Examining the Predictability of Tropical Cyclogenesis over the East Sea of Vietnam through the Ensemble-Based Data Assimilation System. Atmosphere 2023, 14, 1671. https://doi.org/10.3390/atmos14111671
 5. Duy Nguyen, H., Kha Dang, D., Nhu Nguyen, Y., Pham Van, C., Hai Truong, Q.-., Thanh Bui, Q.-., & Ionut Petrisor, A.-. (2023). A framework for flood depth using hydrodynamic modeling and machine learning in the coastal province of Vietnam. Vietnam Journal of Earth Sciences. https://doi.org/10.15625/2615-9783/18644
 6. Huu Duy Nguyen, Thi Ha Thanh Nguyen, Quoc-Huy Nguyen, Tien Giang Nguyen, Dinh Kha Dang, Y. Nhu Nguyen, Thu Huong Bui, Ngoc Diep Nguyen, Quang-Thanh Bui, Petre Brecan & Alexandru-Ionut Petrisor. Bottom-up approach for flood-risk management in developing countries: a case study in the Gianh River watershed of Vietnam. Nat Hazards (2023). https://doi.org/10.1007/s11069-023-06098-4.

2022

 1. Nhu Y Nguyen, Duy Huy Binh Pham, Thu Thao Hoang, Van Sy Pham, Dang Dinh Kha & Tien Giang Nguyen (2022) A composite approach towards understanding the mechanisms and driving variables of river mouth variability: A case study of the Da Dien River mouth, Coastal Engineering Journal, DOI: 10.1080/21664250.2022.2124046 
 2. Khá, Đ.Đ.; Anh, T.N.; Như, N.Y.; Nga, P.T.T.; Nhung, Đ.T.H.; Minh, N.H. Giới thiệu một số phương pháp tính toán lưu lượng dòng chảy cho lưu vực thiếu hoặc không có số liệu quan trắc mặt đất. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 2022740(1), 62-76.
 3. Như, N.Y.; Nghĩa, T.N.; Giang, P.V.; Vũ, T.Đ.Q.; Liên, N.T.; My, L.H.; Lan, N.T. Đánh giá hệ thống giám sát lũ toàn cầu GFMS cho thành phố Hà Tĩnh. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 2022740(1), 24-37. 
 4. Nhu Y Nguyen and Kha Dang Dinh, Uncertainty in base flow separation by recursive digital filter – case study in the Sesan river basin, Mekong basin. Proceeding Hội nghị Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững – ERSD 11, 2022, Hà Nội.
 5. Thi Phuong Mai Nguyen, Thi Hieu Bui , Manh Khai Nguyen , Thuy Nguyen Ta , Thi Minh Hang Tran , Y. Nhu Nguyen , and Thi Hue Nguyen, 2022. Assessing pollution characteristics and human health risk of exposure to PM2.5-bound trace metals in a suburban area in Hanoi, Vietnam. Human and ecological risk assessment: an international journal, 1-22. https://doi.org/10.1080/10807039.2022.2056872

2021

 1. Nhu Y Nguyen, Dang Dinh Kha, Yutaka Ichikawa, 2021. Developing a multivariable lookup table function for estimating flood damages of rice crop in Vietnam using a secondary research approach. International Journal of Disaster Risk Reduction. Vol 58, 2021, 102208. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102208
 2. Nguyen Y Nhu, Dang Dinh Kha, Nguyen Quang Hung, Dao Thi Hong Van, Trinh Minh Ngoc, Ngo Chi Tuan. Quantifying the direct impacts of climate change on flood damage for rice in Hung Nguyen district, Nghe An province. VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, [S.l.], v. 37, n. 3, sep. 2021. ISSN 2588-1094. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/EES/article/view/4678>. Date accessed: 01 oct. 2021. doi: https://doi.org/10.25073/2588-1094/vnuees.4678.

2020

 1. Kha Dang Dinh, Tran Ngoc Anh, Nhu Y Nguyen, Du Duong Bui and Raghavan Srinivasan, 2020. Evaluation of Grid-Based Rainfall Products and Water Balances over the Mekong River Basin. Remote sensing. Vol. 12. Iss 11, 2020.
 2. Nguyen Y Nhu, Dang Dinh Kha, 2020. Flood and its economic impact on rice productionVietnam International Water Week-VACI2020, March 2020, HaNoi, VietNam
 3. Dang Dinh Kha, Nguyen Y Nhu, Vu Viet Long, Dao Thi Hong Van, 2020. Utility of GSMaP precipitation and point scale in gauge measurements for stream flow modelling, Journal of Ecological Engineering. vol. 21, iss. 2, 2020

2019

 1. Nguyen Y Nhu, 2019. A practice review on disaster risk reduction and management in Vietnam, Tropical Meteorology, Hydrology and Disaster Mitigation Forum, November 2019, Hainan, China
 2. Dang Dinh Kha, Tran Ngoc Anh, Nguyen Y Nhu, Bui Du Duong, 2019. The gridded precipitation products for hydrological application over the Mekong river basinVietnam International Water Week-VACI2019, March 2019, HaNoi, VietNam.
 3. Dang Dinh Kha, Nguyen Y Nhu, Vu Viet Long, 2019. Evaluation of GSMap and Gauge rainfall merging techniques for stream flow modelling using SWAT model over the Lam river basin, International conference on Intergrated water resources management, irrigation works efficiency improvement and modernization, Oct-2019, HaNoi, VietNam.

2018

 1. Dang Dinh Kha, Nguyen Y Nhu, Tran Ngoc Anh, 2018: An approach for flow forecasting in ungauged catchments - a case study for Ho Ho reservoir catmench, Ngan Sau river, Central Vietnam. Journal of Ecological Engineering. Vol. 19, Issue 3, May 2018, pp. 74-79, https://doi.org/10.12911/22998993/85759.

2017

 1. Nguyen YN, Ichikawa Y, Ishidaira H. 2017. Establishing flood damage functions for agricultural crops using estimated inundation depth and flood disaster statistics in data – scarce regions. Hydrological Research Letters 11: 12-18. DOI: 10.3178/hrl.11.12.

2016

 1. Nguyen YN, Ichikawa Y, Ishidaira H. 2016. Estimation of water depth using flood extent information and hydrodynamic simulation. Hydrological Research Letters 10: 39-44. DOI: 10.3178/hrl.10.39.

2015

 1. Nguyen Y Nhu, Yutaka Ichikawa, Ishidaira Hiroshi 2015. Estimating of inundation water depth using flood extent information and hydrodynamic simulations. Japan Society of Civil Engineers Conference, 16-18 September 2015, Okayama, Nhật.
 2. Nguyen Y Nhu, Yutaka Ichikawa, 2015. Developing a framework for economic flood risk assessment based on a weather generator and hydrodynamic simulation using probabilistic approach. 2nd International Young Researchers’ Workshop River Basin Environment and Management, January 05-06, 2015, Hanoi, Vietnam.

2014

 1. Ngo Chi Tuan, Trinh Minh Ngoc, Nguyen Y Nhu, 2014. Simulation Of Shoreline Changes along Cua Tung using LITPACK model. Journal of Science VNU. Natural Sciences and Technology, Vol. 30, No 3 (2014) pp. 49-54

2013

 1. Trinh Minh NgocNguyen Thanh Son, Ngo Chi Tuan, Nguyen Y Nhu, 2013 Vulnerability assessment of water resources systems in Nhue Day basin. Journal of Science VNU, Natural Sciences and Technology Vol 29, No 1S pp. 126-133
 2. Dang Dinh Duc, Nguyen Thanh Son, Tran Ngoc Anh, Dang Dinh Kha, Nguyen Y Nhu, 2013. Developing flood vulnerability map of Nhue Day river basin in Hanoi. Journal of Science VNU, Natural Sciences and Technology Vol 29, No 1S  pp. 56-63

2012

 1.  
 2. Nguyen Y Nhu, Tran Ngoc Anh, Nguyen Thanh Son, Bui Minh Son. 2012. Assessment the annual flow of Khanh Hoa province under climate change conditions. Journal of Science VNU, Natural Sciences and Technology Vol.28, No 3S, pp. 100-107.
 3. Nguyen Phuong Nhung, Nguyen Y Nhu, Nguyen Thanh Son, Trinh Minh Ngoc, 2012. Water demands in Khanh Hoa province – present and future. Journal of Science VNU, Natural Sciences and Technology Vol.28, No 3S, pp. 92-99.
 4. Ngo Chi Tuan, Nguyen Thanh Son, Nguyen Y Nhu, Tran Ngoc Anh, 2012. Water balance estimation for river basins in Khanh Hoa Province employing MIKE BASIN model. Journal of Science VNU, Natural Sciences and Technology Vol.28, No 3S, pp. 174-181

2011

 1. Nguyen Y Nhu, Le Van Linh, Nguyen Thanh Son, Tran Ngoc Anh, 2011. Impact assessment of climate change on flow of Day river-basin in Hanoi city. Journal of Science VNU, Natural Sciences and Technology, Vol.27, No 1S, pp 192
 2. Nguyen Thanh Son, Ngo Chi Tuan, Van Thi Hang, Nguyen Y Nhu, 2011. Impact of climate change on water resources to transform Nhue–Day rivers basins. Journal of Science VNU, Natural Sciences and Technology, Vol.27, No 1S, pp. 218
 3. Nguyen Thanh Son, Nguyen Y Nhu, Tran Ngoc Anh, Le Thi Huong, 2011. Survey the status of water resource in Nhue-Day river basin, Journal of Science VNU, Natural Sciences and Technology Vol.27, No 1S, pp. 227
 4. Dang Dinh Duc, Tran Ngoc Anh, Nguyen Y Nhu, Nguyen Thanh Son, 2011. Simulation of flood inundation using MIKE FLOOD model in Nhue - Day river system - Ha Noi city. Journal of Science VNU, Natural Sciences and Technology Vol.27, No 1S, pp. 37
 5. Nguyen Y Nhu, Nguyen Thanh Son, Tran Ngoc Anh, Nguyen Quang Trung, 2011. The potential impacts of climate change on flood flow in Nhue – Day river basin. The second International MAHASRI/HyARC Workshop, August 22-24, 2011, Nha Trang, Vietnam.
 6. Nguyen Y Nhu, Nguyen Thanh Son, 2011. Variation of low flow under Climate Change in Nhue Day River Basin. Journal of Science VNU, Natural Sciences and Technology Vol.27, No 3S, pp. 39-43

2010

 1. Nguyen Y Nhu, Nguyen Thanh Son, Ngo Chi Tuan, 2010. Estimation of water demands for various economic sectors in Cau river basin. Journal of Science VNU, Natural Sciences and Technology, Vol.26, No 3S -2010 pp. 413
 2. Ngo Chi Tuan, Nguyen Thanh Son, Nguyen Y Nhu,  2010. Using MIKEBASIN Model for Water balance of system in Cau River basin according to the orientation on socio-economic development to 2020. Journal of Science VNU, Natural Sciences and Technology, Vol.26, No 3S -2010 pp.463
 3. Y-Nhu Nguyen, Thanh-Son Nguyen, Thi-Minh-Ha Ho, 2010 Study The Impacts of Climate on Streamflow Regime in The Part of Nhue and Day River Basin in Hanoi City Territory. Proceedings of the fifth Conference of Asia Pacific Association of Hydrology and Water Resourses. APHW  Ha noi,Vietnam 8-9 Noveber, 2010

2009

 1. Nguyen Thanh Son, Nguyen Y Nhu, 2009Applying SWAT model to simulate streamflow in BenHaiRiver Basin in response to climate change scenarios. Journal of Science, Earth Sciences, VNU, XXIII, N3
 2. Nguyen Y Nhu, Nguyen Thanh Son, 2009. ”Applying SWAT model to analyse the impact of land use scenarios on streamflows of Ben Hai river basin”. Vietnam National University Journal of Science, Natural Sciences and Technology, Vol. 25 (3S), p. 492-498.