GV.ThS. Nguyễn Đức Hạnh
Cơ quan công tác
Số điện thoại
84986598601
Trình độ học vấn
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học: 2005,Thuỷ văn học (Hệ đào tạo cử nhân khoa học tài năng), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Thạc sĩ: 2014, Thủy văn học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

2008 – Bắt đầu nhận công tác giảng dạy tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO
Giảng dạy đại học (5)
 1. Tính toán thủy lợi
 2. Tính toán thủy năng
 3. Tin học cơ sở 3
 4. Tính toán thủy văn
 5. Phân tích thống kê trong thủy văn
 6. Phân tích Thủy văn
 7. Cơ sở Thủy văn học
 8. Động lực học sông
Giảng dạy sau đại học (0)

Khóa luận tốt nghiệp (4)

1. Lê Hải Anh (K51); 2. Trần Thị Thanh Xuân (K52), 3. Hoàng Thị Lê Nhung (K53), 4. Trương Thị Minh Thư (K54); 5. Hoàng Thị Mỹ Linh (K56); 6. Nguyễn Hoàng Trung (K57); 7. Nguyễn Thị Hương (K57); 8. Vũ Thị Kỳ Duyên (58); Nguyễn Thị Nguyệt (K58)

Luận văn Thạc sỹ (0)

Luận án Tiến sĩ (0)

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
 1. Điều tra và Đánh giá Tài nguyên nước;
 2. Tính toán thuỷ văn;
 3. Mô hình toán thuỷ văn;
 4. Tính toán thủy lợi;
 5. Phân tích thống kê trong thủy văn.
 6. Thủy thạch động lực học
ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

CHỦ TRÌ

 1. 2013 - 2014 Ứng dụng một số mô hình mưa - dòng chảy mô phỏng chuỗi thời gian dòng chảy ngày lưu vực sông Cái - Nha Trang. Đề tài cấp Trường ĐHKHTN, MS: TN-13-28.
 2. 2009 - 2010. Mô phỏng chuỗi số liệu dòng chảy lưu vực sông Sesan phục vụ điều khiển tối ưu nhà máy thủy điện Yaly. Đề tài cấp Trường ĐHKHTN, MS: TN-09-33.

THAM GIA

 1. 2012-2014. Trần Ngọc Anh, Nguyễn Đức Hạnh và nnk,  Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng mô hình mô phỏng trường thủy động lực ba chiều và vận chuyển bùn cát xung quanh các kè mỏ hàn chỉnh trị sông (thử nghiệm cho đoạn sông Hồng chảy qua thành phố Hà Nội). Đề tài trọng điểm cấp ĐHQG do PGS.TS. Trần Ngọc Anh  chủ trì, MS: QGTĐ.12.07.
 2. 2009 - 2010 Nguyễn Hữu Khải, Nguyễn Đức Hạnh và cs. Nghiên cứu xây dựng công nghệ điều hành hệ thống liên hồ chứa đảm bảo ngăn lũ, chậm lũ, an toàn vận hành hồ chứa và sử dụng hợp lý tài nguyên nước về mùa kiệt lưu vực sông Ba. Đề tài trọng điểm cấp Nhà nước do PGS. TS. Nguyễn Hữu Khải chủ trì, MS: KC.08.30/06-10.
CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

SÁCH

Sách đã xuất bản

Sách dịch và biên soạn - Giáo trình ĐHKHTN
 1. James C.I. Dooge, J. Philip O'Kane. 2011 Các phương pháp tất định trong hệ thống thủy văn. (Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Ý Như, Trịnh Minh Ngọc và Nguyễn Đức Hạnh)
 2. A. Lerman, D.Imboden, J. Gat, 2005 Các quá trình vật lý và hóa học của hồ (Nguyên Thanh Sơn, Ngô Chí Tuấn, Nguyễn Đức Hạnh)

TẠP CHÍ  -  KỶ YẾU HỘI THẢO

 

2015

 1. Nguyễn Đức Hạnh, Trần Ngọc Anh, Shinichiro Onda, 2015. Mô hình thủy động lực ba chiều và vận chuyển bùn cát tính toán diễn biến lòng dẫn xung quanh các công trình kè mỏ hàn. Phần II: Kiểm định mô hình thủy động lực ba chiều và phân tích, đánh giá. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Số 658, tháng 10/2015, tr. 46 - 50.

 2. Nguyễn Đức Hạnh, Trần Ngọc Anh, Shinichiro Onda, 2015. Mô hình thủy động lực ba chiều và vận chuyển bùn cát tính toán diễn biến lòng dẫn xung quanh các công trình kè mỏ hàn. Phần I: Cơ sở lý thuyết. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 3S tr. 116 - 124.

2014

 1. Nguyễn Đức Hạnh, Trần Ngọc Anh, 2014, Nghiên cứu tác động của kết cấu đảo chiều hoàn lưu đến trường dòng chảy trong trường hợp dòng chảy ngập, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 4S, tr. 73 - 81.

 2. Nguyen Duc Hanh, Tran Ngoc Anh, Shinichiro Onda, Luong Phuong Hau, Nguyen Kien Dung, 2014, Three dimension numerical simulation and analysis flows around a series of reverse circulation on structures in a channel bend. Proceedings of the 19th IAHR-APD Congress 2014, Hanoi, Vietnam

 3. Nguyễn Đức Hạnh, Phùng Đức Chính, Hoàng Thị Mỹ Linh, 2014, Ứng dụng thuật toán SCE tối ưu hóa tự động các thông số của mô hình mưa dòng chảy, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 642 tháng 6/2014, tr. 46-51.

 4. Nguyễn Kiên Dũng, Nguyễn Đức Hạnh2014, Một số kết quả thử nghiệm xây dựng mô hình thủy động lực ba chiều tính toán trường dòng chảy xung quanh công trình chỉnh trị sông, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 641 tháng 5/2014, tr. 51 - 58.

2013

 1. Hoàng Thị Mỹ Linh,Nguyễn Đức Hạnh, 2013, Tối ưu hóa một số thông số mô hình mưa - dòng chảy sử dụng phương pháp SCE, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 29, số 2S, tr. 113-120.
 2. Tran Ngoc Anh, Shinichiro Onda, Nguyen Duc Hanh and Nguyen Thanh Son 2013 - 3D Simulation of Flows Around Hydraulic Structures. The 14th Asia Congress of Fluid Mechanics - ACFM14. October 15 - 19, Hanoi and Ha Long, Vietnam 942-949
2012
 1. Nguyễn Đức Hạnh, Hoàng Thị Lê Nhung, Trịnh Thị Tâm, 2012, Cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Cái Nha Trang, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 3D tr. 873-883.
 2. Bùi Văn Chanh, Nguyễn Đức Hạnh, 2012, Ứng dụng mô hình thủy lực hai chiều HDM lập bản đồ ngập lụt sông Kôn Hà Thanh, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 3E tr. 1065-1072.
 3. Nguyễn Đức Hạnh, Trịnh Minh Ngọc, Nguyễn Thanh Sơn,Trần Ngọc Anh, Bùi Minh Sơn, 2012 Chất lượng nước mặt tỉnh Khánh Hòa – Kết quả điều tra năm 2011 Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 28, số 3S   tr. 48-56 
 4. Nguyễn Đức Hạnh, Trịnh Minh Ngọc, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh, Bùi Minh Sơn, Hoàng Thái Bình, 2012. Đánh giá hiện trạng chất lượng nước các hồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tuyển tập báo cáo Hội thảo Khoa học Quốc gia về Khí tượng, Thủy văn, Môi trường và Biến đổi  khí hậu lần thứ XV. Tập 2. Thủy văn - Tài nguyên nước, môi trường và Biển. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, tháng 3 năm 2012, tr. 141-150
2011
 1. Nguyễn Đức Hạnh, Hoàng Thị Lê Nhung, 2011. Ứng dụng phương pháp Runge - Kutta diễn toán lũ qua hồ chứa Cửa Đạt trên sông Chu Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ,Tập 27, số 1S, tr. 81 - 85
2010
 1. Tran Ngoc Anh, Nguyen Duc Hanh, Luong Phuong Hau, Shinichiro Onda, 2010, The Applicability of 3D Hydrodynamic Model on Flow around Hydraulic Structure in Vietnam, Congress about Urban geoengineering, earth resources and sustaainability in the context of climate chance, Hanoi, p. 209-215.
2009
 1. Nguyễn Văn Tuần, Nguyễn Đức Hạnh, 2009, Bài toán điều tiết tối ưu hệ thống đơn hồ chứa có nhiệm vụ phát điện Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 25, số 3S – 2009, tr 60-65. Hà Nội.
 2. Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Tiền Giang, Ngô Chí Tuấn , Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Hiệu, Đặng Văn Bào 2009Nước dưới đất miền đồng bằng tỉnh Quảng Trị: Hiện trạng khai thác, sử dụng và quản lý phục vụ theo tiêu chí bền vững. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 25, số 1S – 2009, tr 95-102. Hà Nội
 3. Nguyễn Tiền Giang, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Anh Phương, Ngô Chí Tuấn , Nguyễn Đức Hạnh 2009. Đánh giá hiện trạng và dự báo nguy cơ ô nhiễm nguồn nước do nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ tỉnh Quảng Trị.Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 25, số 1S – 2009, tr 35-45. Hà Nội.
 4. Trần Ngọc Anh, Nguyễn Tiền Giang, Nguyễn Thanh Sơn, Ngô Chí Tuấn, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Trần Hoàng, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Hữu Nam. 2009  Dự tính xâm nhập mặn trên các sông chính tỉnh Quảng Trị theo các kịch bản phát triển kinh tế xã hội đến 2020. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 25 số 1S – 2009, tr 1-12. Hà Nội.
2006
 1. Nguyễn Văn Tuần, Nguyễn Đức Hạnh, 2006, Ứng dụng hàm phân tích điều hoà mô phỏng dòng chảy sông ngòi Việt Nam và ứng dụng nó vào điều hành tối ưu hệ thống nhà máy thuỷ điện, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.XXII, số 2B.PT –2006, Hà Nội
2005
 1. Nguyễn Văn Tuần, Nguyễn Đức Hạnh, 2005,  Ứng dụng mô hình Thormat-Fiering mô phỏng chuỗi thời gian dòng chảy và ứng dụng kết quả mô phỏng trong điều hành các nhà máy thủy điện, Tạp chí Khoa học công nghệ điện lực, số 1 Năm 2005, tr. 13-20.