ĐẶNG ĐÌNH KHÁ
Cơ quan công tác
Số điện thoại
0945 237 885
Trình độ học vấn
Thạc sĩ
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học2009,Thuỷ văn học. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH QGHN

<