TS. Ngô Chí Tuấn
Cơ quan công tác
Số điện thoại
0915650565
Trình độ học vấn
Tiến sỹ
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học2003, Thuỷ văn học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Thạc sỹ2010, Thuỷ văn học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Tiến sỹ2022, Thuỷ văn học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

2003 – nay Nghiên cứu viên Khoa Khí tượng thủy văn và Hải dương học

THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO

Khóa luận tốt nghiệp 

1. Ngô Thị Thanh Hương (K54); 2. Tạ Thị Quỳnh Mai  (K54), 3. Đinh Thị Hương Thơm  (K54), 4. Trần Vinh Quang (K57), 5.Nguyễn Trường Giang (K58)

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
 1. Điều tra và đánh giá tài nguyên nước
 2. Tính toán thuỷ văn;
 3. Mô hình toán thuỷ văn;
 4. Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông
ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

 

CHỦ TRÌ

 1. 2013 - 2014 Triển khai ứng dụng mô hình LITPACK trong việc nghiên cứu bồi xói bờ biển Cửa Tùng. Đề tài cấp cơ sở. MS: TN - 13 - 27

THAM GIA

 1. 2018-2021. Nghiên cứu xác định nguyên nhân sạt lở bờ sông và đề xuất công nghệ cảnh báo, dự báo mức độ sạt lở bờ sông tại một số khu vực sạt lở trọng điểm ở Đồng Bằng sông Cửu Long. Đề tài cấp Bộ, mã số: TNMT.2018.02.13 do PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì.
 2. 2018 - 2020 Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá thiệt hại do lũ đối với cây trồng nông nghiệp – Thử nghiệm áp dụng cho xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Đề tài cấp Đại học Quốc gia. Mã số QG19.03 do TS. Nguyễn Ý Như chủ trì.
 3. 2018-2019. Nghiên cứu bổ sung dự án điều tra, đánh giá xâm thực bãi tắm Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị. Đề tài cấp Tỉnh do PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì.
 4. 2016-2018. Khoanh định khu vực cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký, ngưỡng khai thác nước dưới đất và vùng bổ sung nhân tạo nước dưới đất; lập hành lang bảo vệ nguồn nước và xác định dòng chảy tối thiểu trên các dòng sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đề tài cấp Tỉnh do PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì.
 5. 2016-2017. Nghiên cứu phát triển phương pháp và bộ chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ, lụt các sông: lấy ví dụ ở sông Bến Hải và Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Đề tài cấp Đại học Quốc gia. MS: QG.16.15 do PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì. 
 6. 2013-2015. Đánh giá mức độ tổn thương về kinh tế - xã hội do lũ lụt trên một số lưu vực sông chính ở miền Trung trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khai thác công trình thủy điện, thủy lợi. Đề tài cấp Nhà nước, MS: BĐKH – 19 do  PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì
 7. 2014-2015. Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1993 – 2013 trong bối cảnh biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đề tài cấp Tỉnh do PGS.TS. Nguyễn Thanh Lợi chủ trì.

 8. 2012-2013. Quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Trị. Đề tài cấp Tỉnh do PGS.TS. Nguyễn Minh Huấn chủ trì.
 9. 2012. Thu thập, tổng hợp và đánh giá dữ liệu  phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường vùng biển, đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đề tài cấp Tỉnh do PGS.TS. Nguyễn Minh Huấn chủ trì.
 10. 2011-2012. Lập nhiệm vụ quy hoạch lưu vực sông Bến Hải và Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị. Đề tài cấp Tỉnh do PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì.
 11. 2011. Điều tra, đánh giá hiện trạng các nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, phục vụ lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái và cạn kiệt; Đề xuất các giải pháp xử lý, khôi phục". Quyết định số 52/QĐUBND ngày 7/1/2011 và Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 18/3/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường.do PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì.
 12. 2010-2012. Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến biến động tài nguyên nước và vấn đề ngập lụt lưu vực các sông Nhuệ, sông Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề tài nhóm A cấp Đại học Quốc gia. MS: QGTĐ.10.06 do PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì.
 13. 2009 - 2010. Phân tích độ nhạy và độ bất ổn định sử dụng phương pháp Monte Carlo dùng cho bài toán dự báo lũ bằng mô hình WetSpa (Thử nghiệm cho lưu vực sông Vệ). Đề tài cấp ĐHQG. Mã số: QG. 09. 25 do PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang chủ trì.
 14. 2009-2010. Đánh giá tình hình xói lở và bồi lắng các dòng sông trên hệ thống sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị. Đề tài cấp Tỉnh do PGS.TS. Trần Ngọc Anh chủ trì.
 15. 2009-2010. Khảo sát thực địa và xây dựng mô hình lũ thủy lực lưu vực sông Thạch Hãn và Bến Hải Quảng Trị. Đề tài cấp Bộ do PGS.TS. Trần Ngọc Anh chủ trì.
 16. 2009-2010. Điều tra, đánh giá xâm thực bãi tắm Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị. Đề tài cấp Tỉnh do PGS.TS. Nguyễn Thọ Sáo chủ trì.
 17. 2008-2009. Điều tra, đánh giá chất lượng nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Quảng Trị. Đề tài cấp tỉnh do PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì.
 18. 2007-2008. Quy hoạch, quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất miền đồng bằng Tỉnh Quảng Trị. Đề tài cấp tỉnh do PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì.
 19. 2007-2008. Nghiên cứu mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy trên một số lưu vực sông ngòi Miền Trung phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất. Đề tài cấp ĐHQG. Mã số: QG. 07. 15 do PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì.
 20. 2007. Đánh giá hiện trạng ô nhiễm nguồn nước do nuôi trồng thủy sản, vấn đề xâm nhập mặn và đề xuất các giải pháp góp phần phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. Đề tài cấp tỉnh do PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang chủ trì.
 21. 2006-2008. Nghiên cứu áp dụng phương pháp SCS phục vụ công tác phòng chống lũ và quy hoạch lưu vực sông ngòi Trung Trung Bộ. Chương trình NCCB cấp  Nhà nước (705606).
 22. 2006. Xác định cơ sở khoa học để đánh giá dự án xây dựng khu du lịch sinh thái bền vững Tam Đảo 2 - Tây Thiên. Đề tài cấp Tỉnh do GS.TS. Trần Nghi chủ trì
 23. 2005-2006. Lập Quy hoạch tổng thể tài nguyên nước tỉnh Quảng Trị đến năm 2010, có định hướng năm 2020. Đề tài cấp tỉnh do PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì.
 24. 2004-2006. Xây dựng công nghệ dự báo lũ bằng mô hình số thời hạn 3 ngày cho khu vực Trung Bộ Việt Nam. Đề tài cấp ĐHQG. Mã số: QGTĐ.04 do GS.TS. Trần Tân Tiến chủ trì.
 25. 2004. Ứng dụng mô hình toán diễn toán lũ lưu vực sông Vệ trạm An Chỉ. Đề tài cấp ĐHQG. Mã số: QT. 04.26 do PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì.
 26. 2003. Ứng dụng mô hình toán phục vụ quy hoạch lưu vực sông Trà Khúc. Đề tài cấp ĐHQG. Mã số: QT. 03.24 do PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì
CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

SÁCH

 1. Lương Tuấn Anh, Trần Ngọc Anh, Trần Văn Đạt, Nguyễn Tiền Giang, Nguyễn Quang Hưng,Đặng Đình Khá, Trịnh Minh Ngọc, Nguyễn Thanh Sơn, Ngô Chí Tuấn, Cấn Thu Văn. Bản đồ ngập lụt và bản đồ đánh giá mức độ tổn thương do lũ các lưu vực sông: Lam, Bến Hải - Thạch Hãn và Thu Bồn. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2015

TẠP CHÍ  -  KỶ YẾU HỘI THẢO

2016

 1. Nguyễn Thanh Sơn, Ngô Chí Tuấn, Nguyễn Quang Hưng, Phan Ngọc Thắng, 2016 Xây dựng bản đồ tính dễ bị tổn thương và các giải pháp hạn chế tổn thương do lũ trên lưu vực sông Bến Hải - Thạch Hãn Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 3S, 2016 175

2015

 1. Cấn Thu Văn, Nguyễn Thanh Sơn, Ngô Chí Tuấn, Phan Ngọc Thắng 2015 Xây dựng bộ công cụ đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ lụt phù hợp cho các lưu vực sông ở miền Trung, Việt Nam Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 3S tr. 277 - 285
 2. Ngô Chí Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Trương Thị Minh Thư 2015 Nghiên cứu áp dụng công thức Balica – Unesco để đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ lụt huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng TrịTạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 3S tr. 247 - 252
 3. Nguyễn Thanh Sơn, Ngô Chí Tuấn, Phạm Lê Phương, Nguyễn Hùng Trí, Nguyễn Thanh Lợi, 2015 Diễn biến dòng chảy tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2035 theo kịch bản Biến đổi khí hậu Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 1S tr.  78 - 84
 4. Ngô Chí Tuấn, Phạm Lê Phương, Lê Viết Thìn, Nguyễn Thanh Sơn, 2015 Diễn biến khí hậu tỉnh Quảng Trị thời kỳ 1993 - 2013 và thời kỳ chịu tác động của biến đổi khí hậu 2015-2035 Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 1S tr. 85 -92

2014

 1. Cấn Thu Văn, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh và Ngô Chí Tuấn2014 Xây dựng chỉ số dễ bị tổn thương lũ lụt sử dụng phương pháp phân tích hệ thống phân cấp (AHP) - Thử nghiệm cho vài đơn vị cấp xã tỉnh Quảng Nam thuộc vùng hạ lưu sông Thu BồnTạp chí Khí tượng Thủy văn số 643tr. 10 - 18.
 2. Cấn Thu Văn, Nguyễn Thanh Sơn,  Ngô Chí Tuấn và  Nguyễn Xuân Tiến: 2014 Đánh giá ảnh hưởng của sử dụng đất đến kết quả tính toán chỉ số dễ bị tổn thương do lũ – Áp dụng tính cho huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam thuộc hạ du lưu vực sông Thu BồnTạp chí Khí tượng Thủy văn số 643tr. 40 - 44
 3. Ngô Chí Tuấn, Trịnh Minh Ngọc, Nguyễn Ý Như, 2014. Ứng dụng mô hình LITPACK trong việc nghiên cứu biến động đường bờ của bãi biển Cửa Tùng. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội.Các khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 30, số 3 (2014) tr. 49-54

2013

 1. Trịnh Minh Ngọc, Nguyễn Thanh Sơn, Ngô Chí Tuấn, Nguyễn Ý Như, 2013 Đánh giá tính dễ bị tổn thương tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ Đáy.Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 126-1332013

2012

 1. Trịnh Minh Ngọc, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh, Hoàng Thái Bình, Ngô Chí Tuấn 2012 Xây dựng bản đồ hiện trạng, tiềm năng và chất lượng tài nguyên nước mặt tỉnh Khánh Hòa Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S   tr. 86-91
 2. Ngô Chí Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Ý Như, Trần Ngọc Anh, 2012. Cân bằng nước các lưu vực sông tỉnh Khánh Hòa bằng mô hình MIKE BASIN, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số  3S tr.173-181

2011

 1. Nguyễn Thanh Sơn, Ngô Chí Tuấn, Văn Thị Hằng, Nguyễn Ý Như, 2011. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến biến đổi tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy.Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, 218.

2010

 1. Nguyễn Thọ Sáo, Nguyễn Minh Huấn, Ngô Chí Tuấn, Đặng Đình Khá 2010. Biến động trầm tích và diễn biến hình thái khu vực cửa sông ven bờ Cửa Tùng, Quảng Trị. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 26, số 3S, 427.
 2. Ngô Chí Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Ý Như 2010 Cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Cầu bằng mô hình MIKE BASIN theo định hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 26, số 3S, 463.
 3. Nguyễn Ý Như, Nguyễn Thanh Sơn, Ngô Chí Tuấn 2010. Tính toán nhu cầu nước các ngành kinh tế lưu vực sông Cầu. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 26, số 3S, 413.

2009

 1. Ngô Chí Tuấn,Nguyễn Thanh Sơn, 2009 Xây dựng bản đồ chuẩn mưa năm và chuẩn dòng chảy năm tỉnh Quảng Bình  Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội  Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T 25 số 1S – 2009, tr 124-132  Hà Nội
 2. Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Tiền Giang, Ngô Chí Tuấn, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Hiệu, Đặng Văn Bào 2009 Nước dưới đất miền đồng bằng tỉnh Quảng Trị: Hiện trạng khai thác, sử dụng và quản lý phục vụ theo tiêu chí bền vững  Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội  Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T 25 số 1S – 2009, tr 95-102  Hà Nội
 3. Ngô Chí Tuấn,Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn 2009  Cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị bằng mô hình MIKE BASIN. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.25 số 3S – 2009, tr 535 -541. Hà Nội.
 4. Nguyễn Tiền Giang, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Anh Phương, Ngô Chí Tuấn,Nguyễn Đức Hạnh 2009 Đánh giá hiện trạng và dự báo nguy cơ ô nhiễm nguồn nước do nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ tỉnh Quảng Trị Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội  Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T 25 số 1S – 2009, tr 35-45  Hà Nội
 5. Trần Ngọc Anh, Nguyễn Tiền Giang, Nguyễn Thanh SơnNgô Chí Tuấn,Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Trần Hoàng, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Hữu Nam  2009, Dự tính xâm nhập mặn trên các sông chính tỉnh Quảng Trị theo các kịch bản phát triển kinh tế xã hội đến 2020  Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội  Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T 25 số 1S – 2009, tr 1-12  Hà Nội

2006

 1. Tran Tan Tien, Nguyen Thanh Son,Nguyen Minh Truong, Ngo Chi Tuan, and Cong Thanh, 2006  An Integraed System to Forecast Flood in Tra Khuc River Basin for 3-day Term  Vietnam - Japan joint workshop on Asian monsoon, pp  173-182  Ha Long

2004

 1. Nguyễn Thanh Sơn, Ngô Chí Tuấn 2004 Kết quả mô phỏng lũ bằng mô hình  sóng động học một chiều lưu vực sông Vệ  Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội  Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T XX, số 3PT 2004, tr  44-50, Hà Nội