Đào tạo

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

2019-01-10 11:13:31

THÔNG BÁO LỊCH THI HP TRIẾT HỌC 2018

2018-10-25 07:33:26

THÔNG BÁO THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN VÀ XIN GIA HẠN ĐÀO TẠO

2017-12-01 09:39:18

DANH SÁCH CÁC NHÓM PHỎNG VẤN BUỔI LÀM VIỆC ĐÁNH GIÁ NGOÀI AUN-QA

2017-11-13 01:59:48

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQGHN VÀ TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA, BỘ TN & MT

2017-11-07 03:18:07

QUY ĐỊNH THI VẤN ĐÁP

2017-10-24 03:02:02

BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHÍ TƯỢNG

2017-10-17 12:30:48

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC HỖ TRỢ CÔNG BỐ QUỐC TẾ VÀ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CHO NGƯỜI HỌC

2017-10-06 01:49:48

LỊCH THI HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN VÀ CĐR NGOẠI NGỮ SĐH NĂM HỌC 2017-2018

2017-09-28 02:39:31

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA HVCH/NCS TẠI KHOA KTTV & HDH

2017-09-22 08:32:42

LỊCH COI THI HỌC KỲ HÈ

2017-08-07 10:03:51

KẾ HOẠCH SEMINAR BÁO CÁO TIẾN ĐỘ VÀ BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TS, HỘI THẢO NỘI DUNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

2016-11-04 06:04:35

THỜI KHÓA BIỂU SAU ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2015 - 2016

2016-01-19 17:39:01

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016

2016-01-12 03:17:56

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SỸ NĂM 2015

2015-12-30 08:17:39