Thời khoá biểu NCS của Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học HKI năm học 2021-2022

2021-07-27 08:24:58
Tin tức BM Khí tượng và BĐKH BM Khoa học và Công nghệ Biển Đào tạo

Thời khoá biểu dành cho NCS Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học HKI năm học 2021-2022:

Thời gian học kỳ: Từ tháng 8/2021 đến tháng 12/2021

Chi tiết nội dung thời khoá biểu các ngành tại các file đính kèm sau:

1. Ngành Hải dương học

2. Ngành Khí tượng học

 

ĐTH