Thời khoá biểu HKI năm học 2021-2022 _HMO

2021-09-09 09:22:34
Tin tức BM Khí tượng và BĐKH BM Thủy văn và Tài nguyên nước BM Khoa học và Công nghệ Biển Đào tạo

Thời khoá biểu HKI năm học 2021-2022 dành cho sinh sinh viên của Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học.

Thời gian thực hiện: bắt đấu từ ngày 13/9/2021

Thời khóa biểu HKI năm học 2021-2022.

Thời khóa biểu HKI năm học 2021-2022 (đã điều chỉnh)