Văn bản quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, đạt chuẩn đầu ra

2021-10-29 10:12:30
Tin tức Đào tạo
Các văn bản quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, đạt chuẩn đầu ra đang áp dụng hiện hành:
1. Công văn số 846/ĐHQGHN-ĐT ký ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc công nhận và sử dụng kết quả kỳ thi tiếng Anh Aptis của Hội đồng Anh (British council) để xét chuẩn đầu vào và đầu ra, áp dụng cho sinh viên đại học và học viên cao học.
2. Công văn số 70/ĐHQGHN-ĐT ký ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
3. Mẫu chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Theo Thông báo số 538/QLCL-QLVBCC ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Cục quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
ĐTH