Thời khoá biểu cao học HMO HKI năm học 2021-2022

2021-07-21 09:24:46
Tin tức Đào tạo Sự kiện BM Khí tượng và BĐKH BM Thủy văn và Tài nguyên nước BM Khoa học và Công nghệ Biển

Thời khoá biểu cao học Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học HKI năm học 2021-2022:

Thời gian học kỳ: Từ tháng 8/2021 đến tháng 12/2021

Chi tiết nội dung thời khoá biểu 03 ngành tại các file đính kèm sau:

1. Thời khoá biểu cao học ngành Khí tượng học HKI năm học 2021-2022

2. Thời khoá biểu cao học ngành Thuỷ văn học HKI năm học 2021-2022

3. Thời khoá biểu cao học ngành Hải dương học HKI năm học 2021-2022

ĐTH