HỌC BỔNG CAO HỌC CỦA ĐẠI HỌC SAITAMA NHẬT BẢN

2020-05-04 01:22:58
Cơ hội/học bổng chương trình đào tạo Sau đại học

Khoa sau đại học Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường, Đại học SAITAMA Nhật Bản thông báo về học bổng cao học được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới cho chương trình cấp bằng Thạc sĩ, hạn nộp hồ sơ là 10/2020. Mọi thông tin chi tiết có trên website và trang facebook của Trường.

Website: http://intl.civil.saitama-u.ac.jp/
Facebook: https://www.facebook.com/SUnivFSO