Quyết định cấp học bổng hỗ trợ chi phí học tập cho SV khóa QH.2021.T.CQ

2022-06-10 08:16:53
Tin tức BM Thủy văn và Tài nguyên nước BM Khoa học và Công nghệ Biển Sinh viên Cơ hội/học bổng chương trình đào tạo Sau đại học

Chúc mừng các em SV của HMO được cấp học bổng hỗ trợ chi phí học tập cho SV khóa QH.2021.T.CQ các ngành ưu tiên đầu tư (HKI năm thứ nhất):

1. Đào Bá Huy, ngành Tài nguyên và Môi trường nước: 12.500.000 đồng

2. Trần Tùng Dương, ngành Hải dương học: 12.500.000 đồng

3. Lê Hữu Minh Quân, ngành Tài nguyên và Môi trường nước: 7.500.000 đồng

4. Nguyễn Văn Anh Hoàng, ngành Tài nguyên và Môi trường nước: 7.500.000 đồng

5. Phan Nguyễn Hoàng Nam, ngành Hải dương học: 7.500.000 đồng

6. Lê Huyền Trang, ngành Hải dương học CLC: 7.500.000 đồng

7. Dương Tuấn Kiệt, ngành Hải dương học: 5.000.000 đồng

8. Trần Phương Anh, ngành Hải dương học: 5.000.000 đồng

9. Trần Thiện Minh Quang, ngành Hải dương học: 5.000.000 đồng

10. Nguyễn Phương Linh, ngành Tài nguyên và Môi trường nước: 5.000.000 đồng

11. Phạm Quốc Khánh, ngành Tài nguyên và Môi trường nước: 5.000.000 đồng

12. Trịnh Mỹ Linh, ngành Tài nguyên và Môi trường nước: 5.000.000 đồng

 

Toàn văn quyết định tại file đính kèm