CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG PhS TẠI ISRAEL

2020-05-29 02:47:56
Cơ hội/học bổng chương trình đào tạo Sau đại học
Thông tin 02 vị trí PhD của chương trình học PhD tại Israel.
 
Thông báo chi tiết tại 02 file đính kèm.
 
Cần hỗ trợ thông tin có thể liên hệ:
Hiep Van Nguyen, PhD., 
Director, Applied Geophysics Center (AGPC), Institute of Geophysics (IGP)
Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)
18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Phone :84-24-37564380, Fax: +84 24 3836 4696
Website: http://agpc.vn/agpc/hiepn
AGPC Website: http://agpc.vn