TỔ NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG

Khối hành chính thực hiện các công tác hành chính, hỗ trợ quản lý đào tạo (đại học và sau đại học), nghiên cứu khoa học của Khoa
Trưởng bộ môn: ThS. Ngô Chí Tuấn

Hướng dẫn tổ chức, quản lý giảng dạy, học tập năm học 2020-2021

2020-09-03 07:35:37
Hướng dẫn tổ chức, quản lý giảng dạy, học tập năm học 2020-2021

TỔ NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG

2016-11-03 15:28:13