Hướng dẫn tổ chức, quản lý giảng dạy, học tập năm học 2020-2021

2020-09-03 07:35:37
Tin tức BM Khí tượng và BĐKH BM Thủy văn và Tài nguyên nước BM Khoa học và Công nghệ Biển Đào tạo Tổ nghiệp vụ Văn phòng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ban hành Hướng dẫn tổ chức, quản lý giảng dạy, học tập năm học 2020-2021 đối với các chương trình đào tạo đại học chính quy.

Chi tiết tại file đính kèm.