TỔ NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG

2016-11-03 15:28:13
Tổ nghiệp vụ Văn phòng

 

 
Tổ trưởng, Trợ lý Đào tạo đại học

Phan Ngọc Thắng, NCV. ThS

Trợ lý Công tác sinh viên - Khoa học công nghệ


 
Thủ quỹ

Nguyễn Thanh Bình, CN,  NCV

Trợ lý Thiết bị - Văn phòng,

 

Nguyễn Thị Lệ Quyên, CN

Kế toán viên - Văn phòng

 
Trợ lý Đối ngoại - Sau đại học