PHÒNG THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO THIÊN TAI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Phòng TN NC Dự báo và cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cơ bản về lĩnh vực Khí tượng – Thủy văn – Hải dương và phát triển, phổ biến kiến thức mới mang tính ứng dụng cao cho ngành Dự báo thời tiết ở Việt Nam.
Trưởng bộ môn: TS. Công Thanh

Giới thiệu chức năng nhiệm vụ Phòng Thí nghiệm nghiên cứu Dự báo và Cảnh báo thiên tai Khí tượng thủy văn

2020-05-08 07:15:31

Quyết định thành lập Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Dự báo và Cảnh báo Thiên tai Khí tượng thủy văn

2020-04-16 02:22:43