Quyết định thành lập Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Dự báo và Cảnh báo Thiên tai Khí tượng thủy văn

2020-04-16 02:22:43
PTN Nghiên cứu dự báo và cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn

        ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:  4494 -  /QD-DHKHTN                                                      Hà Nội, ngày 6 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập đơn vị

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

        ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:  4494 -  /QD-DHKHTN                                                      Hà Nội, ngày 6 tháng 12 năm 2017

 


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập đơn vị

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Căn cứ Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà nội được ban hành theo Quyết định số 3568/QD-DHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
Căn cứ Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được ban hành theo Quyết định số 2068/QD-DHKHTN ngày 16/6/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên;
Căn cứ ý kiến của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường họp ngày 26/10/2017 và kết luận của Hội nghị Ban  chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Khoa học tự nhiên họp ngày 07/12/2017 về đè án điều chỉnh, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và hoạt động của  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;
Xét đề nghị của Trưởng Khoa Khí tượng, Thủy văn và Hải dương học và đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

               

                QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Thí nghiệm nghiên cứu dự báo và Cảnh báo thiên tai Khí tượng, thủy văn trực thuộc Khoa Khí tượng thủy văn và Hải dương học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Điều 2. Căn cứ quyền hạn được giao, Trưởng khao Khí tượng Thủy văn và Hải dương học quy định chức năng nhiệm vụ của phòng Thí nghiệm nghiên cứu Dự báo và Cảnh báo thiên tai Khí tượng Thủy văn theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng khoa Khí tượng Thủy văn và hải dương học các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết đinh này.

                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                          PGS.TS. Nguyễn Văn Nội (đã ký)