Thông báo hướng dẫn xét cấp học bổng cho NCS và TTS sau tiến sĩ

2022-01-06 10:08:26
Tin tức Cơ hội/học bổng chương trình đào tạo Sau đại học

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) hướng dẫn triển khai một số nội dung liên quan đến công tác xét cấp học bổng cho nghiên cứu sinh (NCS) và thực tập sinh (TTS) có năng lực nghiên cứu xuất sắc. Cụ thể như sau:

  1. Đối tượng và điều kiện đăng kí

1.1. Học bổng nghiên cứu sinh:

- Là thí sinh có nguyện vọng dự tuyển đào tạo tiến sĩ hoặc NCS đang tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ tại Trường ĐHKHTN, có năng lực nghiên cứu tốt, có khả năng công bố quốc tế và cam kết đạt các chuẩn đầu ra theo quy định;

- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên;

- Tuổi không quá 40 tính đến ngày quyết định công nhận NCS;

- Có điểm trung bình chung học tập ở bậc đại học và thạc sĩ từ 2.8 trở lên (thang điểm 4) đối với ứng viên dự tuyển từ thạc sĩ; có điểm trung bình chung học tập ở bậc đại học từ 2.8 trở lên (thang điểm 4) đối với ứng viên dự tuyển từ cử nhân;

- Có đề cương nghiên cứu, trong đó dự kiến kế hoạch thực hiện để đạt được kết quả đầu ra của khóa đào tạo tiến sĩ tối thiểu như sau: Trong thời gian đào tạo, NCS là tác giả chính (tác giả tên đầu/tác giả liên hệ) của tối thiểu 02 bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành thuộc danh mục các tạp chí ISI/Scopus, trong đó ít nhất 01 bài đăng trên tạp chí được xếp hạng Q1 (đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ) hoặc ít nhất 01 bài đăng trên tạp chí được xếp hạng Q2 trở lên (đối với các lĩnh vực khác);

- Có nhà khoa học có uy tín bảo trợ giới thiệu (không nhất thiết là người hướng dẫn luận án của NCS);

- Cam kết thực hiện các quy định của ĐHQGHN về xét cấp học bổng cho NCS có năng lực nghiên cứu xuất sắc (theo mẫu tại Phụ lục I);

- Ngoài các điều kiện trên, ứng viên là thí sinh đăng ký dự tuyển đào tạo tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện tuyển sinh theo Quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành; NCS đang theo học chương trình đào tạo tiến sĩ phải còn thời gian học tập, nghiên cứu ít nhất 18 tháng thời gian đào tạo chuẩn từ ngày có quyết định công nhận NCS đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng.

1.2. Học bổng thực tập sinh sau tiến sĩ:

- Có thể là người ở trong hoặc ngoài nước, trong hoặc ngoài Trường ĐHKHTN, có năng lực nghiên cứu tốt, đề cương nghiên cứu phù hợp và có nhà khoa học nhận hướng dẫn, bảo trợ nghiên cứu.

- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên;

- Có đủ sức khoẻ để học tập, nghiên cứu;

- Tuổi không quá 45 tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

- Được công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ trong vòng 5 năm tính từ ngày
quyết định công nhận học vị đến ngày đăng ký dự tuyển;

- Có đề cương nghiên cứu, trong đó lĩnh vực nghiên cứu và nội dung nghiên cứu phù hợp với thế mạnh của Trường ĐHKHTN; dự kiến kế hoạch thực hiện để đạt được kết  quả đầu ra của khóa thực tập sau tiến sĩ tối thiểu như sau: Trong thời gian thực tập, TTS là tác giả chính của các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành thuộc danh mục ISI/Scopus được xếp hạng từ Q2 trở lên; số lượng công bố tương ứng với thời gian của khóa thực tập (tối thiểu 01 bài/năm);

- Có nhà khoa học bảo trợ giới thiệu và được một giảng viên hoặc nghiên cứu viên cơ hữu của ĐHQGHN nhận làm người hướng dẫn;

- Cam kết thực hiện các quy định của ĐHQGHN về xét cấp học bổng cho TTS có năng lực nghiên cứu xuất sắc (theo mẫu tại Phụ lục I).

  1. Chế độ tài chính

- NCS được xét cấp học bổng tối đa 100 triệu đồng/người/năm (12 tháng). NCS được xét cấp học bổng căn cứ vào kết quả học tập, nghiên cứu trong thời gian đào tạo chuẩn tính từ thời điểm hiệu lực của quyết định cấp học bổng lần đầu. Trường ĐHKHTN có thể xem xét quyết định miễn học phí cho NCS.

- TTS được xét cấp học bổng tối đa 120 triệu đồng/người/năm (12 tháng). TTS được xét cấp học bổng trong thời gian thực tập sau tiến sĩ tại đơn vị đào tạo theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Tiến độ dự kiến cấp học bổng:

Hội đồng xét học bổng của ĐHQGHN xem xét và đánh giá cấp học bổng định kỳ cho NCS, TTS vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm;

 Lần đầu (cấp 50 triệu đồng/NCS, 60 triệu đồng/TTS): Căn cứ vào kết quả
đánh giá hồ sơ chuyên môn, đề cương nghiên cứu và kết luận của tiểu ban chuyên
môn;

Các lần tiếp theo (cấp 50 triệu đồng/NCS, 60 triệu đồng/TTS hoặc phần học bổng còn lại): Căn cứ vào đánh giá kết quả, tiến độ học tập, nghiên cứu. NCS, TTS chưa được xét cấp học bổng nếu không hoàn thành việc học tập, nghiên cứu theo kế hoạch đã phê duyệt. Việc xét cấp học bổng và cấp bù (nếu đạt) sẽ được xem xét ở lần cấp học bổng tiếp theo.

- Đối với các nghiên cứu đang triển khai nhưng chưa hoàn thành việc
công bố trong thời gian đào tạo chuẩn của NCS hoặc thời gian nghiên cứu chính
thức theo kế hoạch của TTS thì được xem xét cấp học bổng trong thời gian tối đa
12 tháng tiếp theo nếu kết quả nghiên cứu được công bố.

  1. Hồ sơ và quy trình chung xét cấp học bổng

3.1. Hồ sơ đề nghị cấp học bổng

  1. a) Hồ sơ xét cấp học bổng lần đầu

- Bản cam kết thực hiện các quy định của ĐHQGHN về xét cấp học bổng cho nghiên cứu sinh có năng lực nghiên cứu xuất sắc (theo mẫu Phụ lục I);

- Đơn xin xét cấp học bổng lần đầu (theo mẫu Phụ lục II);

- Sơ yếu lý lịch cá nhân, bản sao hợp lệ giấy khai sinh, giấy khám sức khỏe, bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ kèm theo bảng điểm học tập, giấy chứng nhận công nhận văn bằng trong trường hợp bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

- Quyết định trúng tuyển NCS đối với NCS đang theo học chương trình đào tạo tiến sĩ.

- Lý lịch khoa học kèm minh chứng về chuyên môn; ngoại ngữ; kinh nghiệm, thành tích nghiên cứu khoa học và thâm niên công tác;

- Đề cương nghiên cứu, thư giới thiệu của nhà khoa học bảo trợ nghiên cứu. Đối với TTS cần có nhà khoa học bảo trợ giới thiệu và được một giảng viên hoặc nghiên cứu viên cơ hữu của ĐHQGHN nhận làm người hướng dẫn trong thời gian thực tập sinh.

- Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);

  1. b) Hồ sơ xét cấp học bổng duy trì

- Đơn xin xét cấp học bổng trong thời gian học tập, nghiên cứu (theo mẫu Phụ lục III);

- Báo cáo tiến độ học tập, nghiên cứu và kế hoạch 06 tháng tiếp theo có xác
nhận của người hướng dẫn và người bảo trợ nghiên cứu;

- Danh mục công trình công bố kèm theo bản photo các bài báo đã đăng;

- Biên bản đánh giá của đơn vị chuyên môn khẳng định nội dung của các bài báo liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nghiên cứu của NCS, TTS; xác định tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus và xếp hạng của tạp chí.

3.2. Quy trình chung

  1. a) Các bước thực hiện:

Bước 1: Ứng viên đăng ký xét cấp học bổng qua Cổng thông tin học bổng của ĐHQGHN tại địa chỉ: http://hocbong.vnu.edu.vn.

+ Đợt 1: Bắt đầu từ ngày đăng ký dự tuyển sau đại học đợt 1 đến 17h00 ngày 31 tháng 5 hàng năm.

+ Đợt 2: Bắt đầu từ ngày đăng ký dự tuyển sau đại học đợt 2 đến 17h00 ngày 30 tháng 11 hàng năm.

- Riêng đợt cuối năm 2021, thời gian đăng ký bắt đầu từ 08h00 ngày 01 tháng 12 năm 2021 đến 17h00 ngày 15 tháng 01 năm 2022.

Bước 2: Trường ĐHKHTN thông báo kế hoạch và tổ chức đánh giá, thẩm định
hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng của ứng viên (Theo Quy trình đánh giá hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng lần đầu; Xét cấp học bổng duy trì).

Bước 3: Trường ĐHKHTN gửi công văn đề nghị ĐHQGHN (qua Ban Đào tạo) kèm theo danh sách NCS, TTS đề nghị xét cấp học bổng và các hồ
sơ liên quan trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm. Riêng đợt cuối
năm 2021, Trường ĐHKHTN gửi công văn đề nghị ĐHQGHN trước ngày 20 tháng 01 năm 2022.

Bước 4: Hội đồng xét cấp học bổng của ĐHQGHN thẩm định hồ sơ, đánh giá năng lực của ứng viên và quyết định cấp học bổng cho NCS, TTS, công bố
công khai trên trang thông tin điện tử của ĐHQGHN, của đơn vị đào tạo trước
ngày 30 tháng 6 và ngày 30 tháng 12 hàng năm. Riêng đợt cuối năm 2021, ĐHQGHN công bố kết quả xét cấp học bổng trước ngày 31 tháng 01 năm 2022.

Bước 5: ĐHQGHN công bố quyết định cấp học bổng và chuyển kinh phí thông qua tài khoản trực tiếp của cá nhân được cấp học bổng. Trường hợp NCS, TTS không được tiếp tục xét cấp học bổng thì ĐHQGHN thông báo cho đơn vị đào tạo và ứng viên về việc dừng cấp học bổng.

 

Chi tiết tại file đính kèm.