Thông báo học bổng K -T năm học 2020-2021

2021-04-08 04:32:55
Tin tức Sinh viên Cơ hội/học bổng chương trình đào tạo Sau đại học

Năm học 2020 - 2021 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được 05 suất học bổng từ Quỹ học bổng K - T. Trị giá mỗi suất học bổng: 5.000.000đ/sv/ năm học.
1. Tiêu chuẩn xét chọn
- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2019 - 2020; Đối với sinh viên năm thứ nhất: Đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2020.
- Có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó;
- Chưa nhận học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2020 - 2021.
2. Hồ sơ đăng ký học bổng
- Bảng điểm năm học 2019 - 2020 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Bản photo Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học năm 2020;
- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);
- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng;
- Bài tìm hiểu về Quỹ học bổng K - T và chương trình học bổng K – T (đánh máy và có độ dài khoảng 01- 02 trang A4)
- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);
- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (nếu có);
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét nhận học bổng K-T, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.
Đề nghị sinh viên HMO nộp hồ sơ xét học bổng về VP Khoa chậm nhất là ngày 26/04/2021.


ĐTH