Quyết định cấp học bổng KKHT HKI năm học 2021-2022 cho SV hệ ĐHCQ

2022-06-10 07:55:51
Tin tức BM Khí tượng và BĐKH BM Thủy văn và Tài nguyên nước BM Khoa học và Công nghệ Biển Sinh viên Cơ hội/học bổng chương trình đào tạo Sau đại học

Chúc mừng các SV của HMO có tên dưới đây đã được cấp học Quyết định cấp học bổng KKHT HKI năm học 2021-2022 cho SV hệ ĐHCQ:

Ngành Khí tượng và Khí hậu học:

1. Phan Đức Hậu

2. Phạm Ngọc Thành

3. Nguyễn Xuân Hòa

4. Phạm Hồng Đức

5. Vũ Đình Huy

6. Nguyễn Quang Nam

Ngành Hải dương học:

1. Giáp Ngọc Ánh

Ngành Tài nguyên và môi trường nước

1. Nguyễn Thị Mỹ Linh

Toàn văn quyết định tại file đính kèm.