Quyết định cấp học bổng khuyến khích tài năng HKI năm học 2021-2022

2022-06-10 08:01:33
Tin tức BM Khí tượng và BĐKH Sinh viên Cơ hội/học bổng chương trình đào tạo Sau đại học

Chúc mừng những sinh viên của HMO có tên sau đâu được nhận Quyết định cấp học bổng khuyến khích tài năng HKI năm học 2021-2022:

1. Nguyễn Thị Thanh Thanh, SV ngành Khí tượng và khí hậu học

2. Hoàng Phương Thảo, SV ngành Khí tượng và khí hậu học

3. Phạm Thị Quỳnh Trang, SV ngành Khí tượng và khí hậu học

4. Nguyễn Thu Anh, SV ngành Khí tượng và khí hậu học

Toàn văn quyết định tại file đính kèm.