Quyết định cấp học bổng hỗ trợ chi phí học tập cho SV HKII năm học 2020-2021

2022-06-10 07:45:59
Tin tức BM Thủy văn và Tài nguyên nước BM Khoa học và Công nghệ Biển Sinh viên Cơ hội/học bổng chương trình đào tạo Sau đại học

Chúc mừng các Sinh viên của HMO có tên dưới đây được cấp học bổng hỗ trợ chi phí học tập cho SV HKII năm học 2020-2021:

Ngành Tài nguyên và Môi trường nước:

1. Đặng Trần Đức Minh, Ngành Tài nguyên và Môi trường nước: 12.500.000 đồng

2. Trần Quang Hưng, Ngành Hải dương học: 12.500.000 đồng

3. Vũ Văn Hà, Ngành Tài nguyên và Môi trường nước: 7.500.000 đồng

4. Nguyễn Thị Mỹ Linh, Ngành Tài nguyên và Môi trường nước: 7.500.000 đồng

5. Nguyễn Đăng Hoàng Việt, Ngành Tài nguyên và Môi trường nước: 5.000.000 đồng

6. Mai Đức Hoàng, Ngành Tài nguyên và Môi trường nước: 5.000.000 đồng

7. Trần Thị Hoa, Ngành Tài nguyên và Môi trường nước: 5.000.000 đồng

8. Nguyễn Hồng Hạnh, Ngành Tài nguyên và Môi trường nước: 5.000.000 đồng

Chi tiết tại file đính kèm.