LỊCH CÔNG TÁC BỘ MÔN THỦY VĂN VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC

2012-02-03 09:22:15
BM Thủy văn và Tài nguyên nước

 

 

Thứ Sáng Chiều

Hai

4/3

 

Trực bộ môn: LVV Phong

 

Ba

5/3

 

Trực bộ môn: HT Thảo

 

6/3

 

Trực bộ môn: NĐ Hạnh

15h00 Họp Bộ môn. Phòng 201T3

 

Năm

7/3

8-5

 

.

Trực bộ môn: NQ Hưng

 

Sáu

8/3

Trực bộ môn: ĐĐ Khá

 

Bảy

9/3

   

CN

10/3