Hội nghị: "Khoa học Trái đất, Mỏ, Môi trường với cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”

2020-09-15 03:47:55
Tin tức Hội thảo / Hội nghị

Trong những năm qua, Việt Nam đã có những thành tựu khoa học - công nghệ đáng ghi nhận, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học Trái đất, Mỏ và Môi trường (EME), được xếp thứ 57 thế giới và xếp thứ 5 trong khu vực ASEAN.

Trong bối cảnh thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), việc đổi mới công tác nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao tri thức EME để góp phần chuyển đổi số và nâng cao năng lực canh tranh quốc gia trở lên cấp thiết hơn bao giờ hết. Thực trạng công tác nghiên cứu, đào tạo các ngành hiện nay của Việt Nam nói chung và lĩnh vực EME nói riêng vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các nhà khoa học, nhà giáo chúng ta là phải nghiên cứu, thảo luận, chia sẻ, đổi mới công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao, các sản phẩm khoa học, công nghệ và chuyển giao tri thức cho đất nước, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Hội nghị: "Khoa học Trái đất, Mỏ, Môi trường với cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia” (Earth, Mining, Environment 2020, viết tắt EME 2020) được Hội đồng Giáo sư Liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ phối hợp với các viện nghiên cứu, trường đại học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2020 tại Hà Nội để thảo luận về các vấn đề trên. Thông tin chi tiết về Hội nghị có thể xem trên website:

https://sites.google.com/site/emeconference

 

Posted by NQH