Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp ĐHQG của NCS Ngô Chí Tuấn ngành Thủy văn học

2022-06-16 09:09:40
Tin tức Sự kiện BM Thủy văn và Tài nguyên nước Hội thảo / Hội nghị

Ngày 15/6/2022, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp ĐHQG của NCS Ngô Chí Tuấn ngành Thủy văn học của Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học.

Luận án của NCS Ngô Chí Tuấn là: "Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định tính dễ bị tổn thương do lũ, lụt trên lưu vực sông Bến Hải - Thạch Hãn” được sự hướng dẫn khoa học của CBHD 1: Cố PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn và CBHD 2 PGS.TS. Nguyễn Kiên Dũng.

Ý nghĩa khoa học: Trên cơ sở phân tích, đánh giá các bộ tiêu chí sử dụng cho các vùng riêng biệt trên lưu vực, thấy rằng việc sử dụng mỗi phƣơng pháp riêng cho mỗi vùng gây khó khăn cho việc đánh giá tính dễ bị tổn thương một cách đồng bộ, công trình này đã kế thừa chọn lọc và thiết lập đƣợc một bộ
tiêu chí có một cơ sở khoa học vững chắc, sử dụng cho toàn bộ lưu vực, thuận lợi khi thành lập bản đồ dễ bị tổn thương..

Ý nghĩa thực tiễn: Việc xây dựng thành công bộ tiêu chí và áp dụng được cho lưu vực sông Bến Hải – Thạch Hãn có ý nghĩa phục vụ quản lý lưu vực trong việc phòng chống và giảm thiểu tác hại do lũ lụt gây ra.

Kết quả luận án: Đã thiết lập bộ tiêu chí tổ hợp gồm 27 tiêu chí bằng cách sàng lọc các bộ tiêu chí hiện đang sử dụng theo nguyên tắc và có cơ sở khoa học. Áp dụng bộ tiêu chí tổ hợp để tính toán tính dễ bị tổn thương cho thấy tính khả dụng của nó và có thể áp dụng quy trình này cho nhiều lưu vực sông khác. Kết quả tính toán cho thấy: Bộ chỉ số dễ bị tổn thương từng xã đƣợc tính toán và cho thấy mức độ dễ bị tổn thương cao xảy ra ở các xã ở vùng ngập sâu, ngƣời dân sống chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và đặc biệt là các xã còn nghèo, đồng thời một số địa phương ở thị xã Quảng Trị, hay thành phố Đông Hà cũng có chỉ số dễ bị tổn thương ở mức cao do tính nhạy về kinh tế cao (ở đây là thiệt hại nặng nề về kinh tế khi bị nước ngập cô lập.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp ĐHQG gồm các nhà khoa học chuyên môn có uy tín trong ngành Thủy văn và Tài nguyên nước được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN. Các thành viên hội đồng và các nhà khoa học tham dự buổi bảo đã đặt ra nhiều câu hỏi để trao đổi về đề tài với NCS.

Kết quả lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHQG của NCS Ngô Chí Tuấn: 100% thành viên Hội đồng đã đồng ý cho NCS Ngô Chí Tuấn hoàn thiện hồ sơ để nhận học vị Tiến sĩ ngành Thủy văn học.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ:

Caption
Caption