Học bổng Vallet 2021 cho SV và học viên SĐH

2021-08-18 03:32:34
Tin tức Sinh viên Cơ hội/học bổng chương trình đào tạo Sau đại học

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông tin về học bổng Vallet 2021 cho sinh viên và học viên sau đại học khu vực phía Bắc:

*Giá trị học bổng (áp dụng cho cả khối đại học và khối sau đại học): 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng chẵn).

*Thông tin chi tiết về điều kiện và hồ sơ như sau:

* Quy trình xét duyệt:

- Hồ sơ được gửi về Hội đồng xét duyệt học bổng Vallet trước ngày 30/8/2021.

- Các sinh viên và học viên sau đại học được xét cấp học bổng sẽ được thông báo trực tiếp qua email và điện thoại trước ngày 15/9/2021 cùng các yêu cầu của Hội đồng xét duyệt học bổng và hướng dẫn nhận học bổng.

*Thời hạn nhận bản đăng ký: Trước ngày 30 tháng 8 năm 2021.                                                                             

* Chi tiết thông báo và các mẫu đơn xem tại: http://vallet2021.ims.ac.vn/

ĐTH