Yêu cầu về các học phần ngoại ngữ; chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ

2022-05-22 06:54:01
Tin tức Sinh viên Đào tạo

A. Các tài liệu liên quan đến chuẩn đầu ra ngoại ngữ tại HMO - HUS

  1. Hướng dẫn số 297/HD-ĐHQGHN ngày 03/02/2017 về việc Tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội
  2. Công văn 70/ĐHQGHN-ĐT ngày 12/01/2021 về việc Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ Ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
  3. Công văn 653/ĐHQGHN-ĐT ngày 15/3/2021 về việc điều chỉnh, cập nhật thông tin các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong Hướng dẫn số 297/HD-ĐHQGHN
  4. Công văn 846/ĐHQGHN-ĐT ngày 01/4/2021 về việc Công nhận và sử dụng kết quả kì thi tiếng Anh Aptis của Hội đồng Anh (British Council) để xét chuẩn đầu vào và đầu ra, áp dụng cho sinh viên đại học, học viên cao học
  5. Công văn số 4116/ĐHQGHN-ĐT ngày 14/12/2021 về việc Tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ trong tổ chức đào tạo trình độ đại học của ĐHQGHN

B. Các câu hỏi thường gặp liên quan đến các học phần ngoại ngữ và chuẩn đầu ra