Thông báo về việc tiếp tục dạy học trực tiếp từ 12/4/2022

2022-04-12 07:39:25
Tin tức BM Khí tượng và BĐKH BM Thủy văn và Tài nguyên nước BM Khoa học và Công nghệ Biển Sinh viên Đào tạo
1.      Tổ chức giảng dạy – học tập trực tiếp theo Thời khóa biểu.
2.      Các giảng viên có vấn đề đặc biệt về sức khỏe (chưa tiêm, có bệnh nền) cần có Đơn báo cáo có xác nhận của Khoa gửi phòng Đào tạo. Các trường hợp không có báo cáo nghỉ dạy sẽ bị thanh tra học đường ghi vào sổ theo dõi.
3.      Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ do các khoa, bộ môn và giảng viên tổ chức kiểm tra, đánh giá, chấm thi giữa kỳ cho sinh viên bằng hình thức trực tiếp. Trường hợp sinh viên bị F0, giảng viên tổ chức cho thi bù theo thời gian phù hợp trước 20/5/2022.
4.      Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa QH.2018 vào tháng 6/2022. Trường hợp sinh viên thuộc diện F0, nếu có thể tốt nghiệp vào đợt tháng 7/2022 thì các Khoa chủ động cho sinh viên bảo vệ và nộp điểm khóa luận trước ngày 10/7/2022. Trường hợp sinh viên chưa hoàn thành các điều kiện để bảo vệ khóa luận tốt nghiệp do ảnh hưởng dịch bệnh Covid nên chưa có các kết quả thực hành, thí nghiệm, các Khoa lập danh sách gửi phòng Đào tạo để bảo vệ vào đợt bổ sung trong tháng 9/2022.