Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ đợt 2 năm 2020

2020-09-01 06:55:39
Tin tức Tuyển sinh Đào tạo

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ đợt 2 năm 2020 như sau:


1. Tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2020:
- Lịch thi tuyển: 
+  Sáng ngày 17/10/2020: tập trung thí sinh, thi môn Cơ bản hoặc Đánh giá 
năng lực;
+ Chiều ngày 17/10/2020: thi môn Cơ sở;
+ Sáng ngày 18/10/2020: thi tiếng Anh;
- Công bố kết quả tuyển sinh: Trước 17h00 ngày 03/11/2020.
-  Thông  báo  triệu  tập  thí  sinh  trúng  tuyển:  tháng  11/2020;  khai  giảng:  tháng 
12/2020 (dự kiến); thời gian đào tạo chuẩn: 2 năm.
- Chỉ tiêu tuyển sinh: 103 học viên cao học.


2. Tuyển sinh tiến sĩ đợt 2 năm 2020:
- Thời gian  tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh tại các tiểu ban chuyên môn:  từ ngày 19/10/2020 đến ngày 29/10/2020.
- Công bố kết quả tuyển sinh: Trước 17h00 ngày 03/11/2020.
- Thông báo triệu tập trúng tuyển: Tháng 11/2020; khai giảng: tháng 12/2020 (dự kiến). 
- Chỉ tiêu tuyển sinh: 21 nghiên cứu sinh (chi tiết như trong Phụ lục 1).


Thông tin chi tiết tại 02 file đính kèm.