Thông báo tuyển dụng của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

2020-11-30 01:45:48
Tin tức Sinh viên Việc làm/Tuyển dụng

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức thi tuyển vào các vị trí sau:

A. Khối Bảo đảm hoạt động bay, An ninh - bảo vệ:

1. Kiểm soát viên không lưu;

2. Nhân viên Kỹ thuật;

3. Nhân viên ARO/AIS/SIG;

4. Nhân viên Quản lý luồng không lưu;

5. Nhân viên An ninh hàng không;

B. Khối Cơ quan tham mưu giúp việc:

1. Nhân viên Phòng Kế hoạch;

2. Nhân viên Phòng Tài chính;

3. Nhân viên Phòng Quản lý chất lượng;

4. Nhân viên Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay;

5. Nhân viên Ban Không lưu.

*** Mẫu đơn đăng ký, Lý lịch tự thuật chi tiết xem tại: https://vatm.vn/thong-bao-tuyen-dung-nl1271.html?fbclid=IwAR35N5lIZKJOZ3d_-ITsiw4tZ-AZ13cUaahyeCqQDV6ZLhbR_xiJ2ES8AoQ

ĐTH