Thông báo học bổng Yamaha năm học 2020-2021

2021-03-30 12:19:11
Tin tức Sinh viên Học bổng

Thông báo học bổng Yamaha năm học 2020-2021:

  1. Đối tượng và tiêu chí lựa chọn

- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong học kỳ I, năm học 2020 - 2021;

- Ưu tiên sinh viên là cán bộ lớp, Đoàn - Hội, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn...

  1. Mức học bổng: 200USD/sinh viên.
  2. Chỉ tiêu học bổng: 08 sinh viên
  3. Hồ sơ đăng ký:

- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);

- Bảng điểm học kỳ I năm học 2020 - 2021 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng;

- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng, hoàn cảnh khó khăn...(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét nhận học bổng Yamada, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Thông tin chi tiết tại thông báo này.

ĐTH