Thông báo học bổng KFHI của Công ty Bưu Điện Hà Nội, năm học 2021 - 2022

2022-03-07 08:10:38
Tin tức Sinh viên Học bổng

Năm học 2021 - 2022, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được nhận 05 suất học bổng từ Công ty Bảo hiểm Hà Nội (gọi tắt là học bổng DB). Mỗi suất học bổng trị giá: 5.000.000đ /1sinh viên/năm học.

  1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn:

- Là sinh viên khóa QH.2019.T, QH.2020.T, QH.2021.T;

- Có kết quả học tập loại giỏi và kết quả rèn luyện đạt loại xuất sắc trở lên;

- Ưu tiên sinh viên có tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội, hỗ trợ cộng đồng, hoàn cảnh khó khăn…

  1. Hồ sơ đăng ký học bổng: (có mẫu kèm theo)

- Self- growth report: sinh viên tự điền theo mẫu, mỗi sinh viên 1 bản

- Personal Information: sinh viên tự điền theo mẫu, mỗi sinh viên 1 bản