Thông báo học bổng Annex năm học 2020-2021

2021-05-05 07:32:20
Tin tức Sinh viên Học bổng

Năm học 2020 - 2021, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được 02 suất học bổng từ Công ty TNHH Điện tử Annex (gọi là học bổng Annex). Trị giá mỗi suất học bổng: 3.500.000đ/sinh viên.

  1. Tiêu chuẩn xét chọn

- Năm học 2020 - 2021, sinh viên có kết quả học tập đạt từ 2.5 trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Đạt điểm tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2020.

- Có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó.

- Chưa nhận học bổng nào trong năm học 2020 - 2021;

  1. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Đơn xin học bổng, có dán ảnh, có xác nhận của đơn vị đào tào (theo mẫu);

- Thông tin sinh viên (theo mẫu, viết bằng tiếng Việt);

- Bảng điểm năm học 2019 - 2020 có xác nhận của đơn vị đào tạo. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2020;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền hoặc Đơn trình bầy hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm/lãnh đạo Khoa/lãnh đạo phòng Chính trị và Công tác Sinh viên;

- Bài phát biểu cảm tưởng/Thư cảm ơn khi được xét nhận học bổng.

- Bản photo các giấy chứng nhận thành thích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Annex học kỳ I năm học 2020 - 2021, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Thời gian nộp hồ sơ về Khoa trước 16/5/2021.

ĐTH