Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng viên chức

2021-09-17 02:31:46
Việc làm/Tuyển dụng Tin tức
        Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với nhiều ngành như Quản lý đất đai, Địa lý, Môi trường, Khí tượng, Quản lý tài nguyên môi trường, Địa chất, Khoa học đất, Tài nguyên môi trường nước, Hóa học, Công nghệ kỹ thuật môi trường....
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu, cụ thể:
+ Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường: 12 chỉ tiêu
+ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường: 27 chỉ tiêu
+ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường: 22 chỉ tiêu
        Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/8/2021 đến hết ngày 25/9/2021