Sơ đồ tổ chức cán bộ

2009-02-18 09:44:12
Tin tức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ MÔN KHÍ TƯỢNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ MÔN THUỶ VĂN

BAN

 

 

CHỦ

 

 

 

NHIỆM

 

 

BỘ MÔN HẢI DƯƠNG HỌC

KHOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU DỰ BÁO

 

 

 

 

THỜI TIẾT VÀ KHÍ HẬU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ

 

 

 

 

MÔI TRƯỜNG BIỂN

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ

HỘI ĐỒNG

 

 

MÔI TRƯỜNG NƯỚC

KHOA HỌC

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC

ĐÀO TẠO

 

 

VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG KHOA