Quyết định cấp học bổng Pony Chung Hàn Quốc và học bổng Yamada Nhật Bản

2023-10-12 09:54:55
Tin tức Sự kiện BM Khí tượng và BĐKH BM Thủy văn và Tài nguyên nước Sinh viên Học bổng

Khoa KTTVHDH chúc mừng các em SV của Khoa đã có tên trong Quyết định nhận học bổng Pony Chung Hàn Quốc và học bổng Yamada Nhật Bản.

1. SV Nguyễn Thị Mỹ Linh, K65 ngành Tài nguyên và Môi trường nước - Học bổng Pony Chung Hàn Quốc

2. SV Vũ Văn Mạnh, K65 ngành Khí tượng và Khí hậu học - Học bổng Yamada Nhật Bản

Sau đây là toàn văn các quyết định của Đại học Quốc gia Hà Nội về học bổng:

- Quyết định cấp học bổng và danh sách SV nhận học bổng Pony Chung Hàn Quốc

- Quyết định cấp học bổng và danh sách SV nhận học bổng Yamada Nhật Bản.