Quy định về học hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đại học chính quy thuộc các ngành được ưu tiên đầu tư

2020-10-13 09:32:54
Tin tức BM Thủy văn và Tài nguyên nước BM Khoa học và Công nghệ Biển Sinh viên Học bổng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo: Học bổng hỗ trợ chi phí học tập dành cho các ngành được ưu tiên đầu tư năm 2020: Hải dương học; Tài nguyên và Môi trường nước; Địa lý tự nhiên và Địa chất học:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn: Là sinh viên hệ đại học chính quy thuộc các ngành được ưu tiên đầu tư Hải dương học; Tài nguyên và Môi trường nước; Địa lý tự nhiên và Địa chất học;

2. Tiêu chuẩn xét chọn:

2.1 Đối với sinh viên HKI năm thứ nhất:

- Đạt kết quả cao trong kỳ thi hoặc xét tuyển vào các ngành: Hải dương học; Tài nguyên và Môi trường nước; Địa lý tự nhiên và Địa chất học.

- Đạt hạnh kiểm Tốt và kết quả học tập loại Khá trở lên trong 3 năm học THPT.

2.2 Đối với sinh viên HKII năm thứ nhất trở đi:

- Có kết quả học tập loại Khá trở lên;

- Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong các kỳ xét học bổng;

- Không có học phần nào dưới 4.0 (điểm hệ 10) hoặc dưới điểm D (hệ điểm chữ) trong các kỳ xét học bổng;

- Đạt tối thiểu 14 tín chỉ (không bao gồm các học phần GDTC, GDQP -AN, kỹ năng mềm ...) trong các kỳ xét học bổng;

3. Mức học bổng:

- Loại A: 12.500.000 đồng/kỳ/sinh viên;

- Loại B: 7.500.000 đồng/kỳ/sinh viên;

- Loại C: 5.000.000 đồng/kỳ/sinh viên;

4. Chỉ tiêu xét học bổng:

- Loại A: 04 sinh viên (mỗi ngành 01 sinh viên);

- Loại B: 08 sinh viên (mỗi ngành 02 sinh viên);

- Loại C: 20 sinh viên (mỗi ngành 05 sinh viên);

5. Hồ sơ và quy trình xét duyệt chi tiết tại file đính kèm.

 

ĐTH