Quy định về học hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đại học chính quy thuộc các ngành được ưu tiên đầu tư

2020-10-13 09:32:54
Tin tức Sự kiện BM Thủy văn và Tài nguyên nước BM Khoa học và Công nghệ Biển Sinh viên Học bổng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo: Học bổng hỗ trợ chi phí học tập dành cho các ngành được ưu tiên đầu tư năm 2020: Hải dương học; Tài nguyên và Môi trường nước; Địa lý tự nhiên và Địa chất học:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn: Là sinh viên hệ đại học chính quy thuộc các ngành được ưu tiên đầu tư Hải dương học; Tài nguyên và Môi trường nước; Địa lý tự nhiên và Địa chất học;

2. Tiêu chuẩn xét chọn:

2.1 Đối với sinh viên HKI năm thứ nhất:

- Đạt kết quả cao trong kỳ thi hoặc xét tuyển vào các ngành: Hải dương học; Tài nguyên và Môi trường nước; Địa lý tự nhiên và Địa chất học.

- Đạt hạnh kiểm Tốt và kết quả học tập loại Khá trở lên trong 3 năm học THPT.

2.2 Đối với sinh viên HKII năm thứ nhất trở đi:

- Có kết quả học tập loại Khá trở lên;

- Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong các kỳ xét học bổng;

- Không có học phần nào dưới 4.0 (điểm hệ 10) hoặc dưới điểm D (hệ điểm chữ) trong các kỳ xét học bổng;

- Đạt tối thiểu 14 tín chỉ (không bao gồm các học phần GDTC, GDQP -AN, kỹ năng mềm ...) trong các kỳ xét học bổng;

3. Mức học bổng:

- Loại A: 12.500.000 đồng/kỳ/sinh viên;

- Loại B: 7.500.000 đồng/kỳ/sinh viên;

- Loại C: 5.000.000 đồng/kỳ/sinh viên;

4. Chỉ tiêu xét học bổng:

- Loại A: 04 sinh viên (mỗi ngành 01 sinh viên);

- Loại B: 08 sinh viên (mỗi ngành 02 sinh viên);

- Loại C: 20 sinh viên (mỗi ngành 05 sinh viên);

5. Hồ sơ và quy trình xét duyệt chi tiết tại file đính kèm.

 

ĐTH