(MOOC) Khóa học trực tuyến về rác thải biển

2020-10-19 03:11:04
Tin tức BM Khoa học và Công nghệ Biển

THÔNG TIN CHUNG VỀ KHÓA HỌC

Khóa học trực tuyến mở về Rác thải Biển - Hành trình lãnh đạo

1. Mục tiêu khóa học
Sau khi hoàn thành Chương trình Hành trình Lãnh đạo, bạn có thể:
– Chỉ ra được sự liên quan của rác thải biển đối với xã hội và hiểu các vấn đề về rác thải biển;
– Áp dụng khung DPSIR (Động lực-Áp lực-Hiện trạng-Tác động-Đáp ứng) để phân tích các vấn đề của rác thải biển và minh
họa cách sử dụng chiến lược và giải pháp kỹ thuật khác nhau nhằm giải quyết các vấn đề này;
– Chỉ ra cách những người có vị thế khác nhau có thể đóng vai trò (quan trọng) trong việc giải quyết vấn đề rác thải biển;
– Đề xuất một chiến lược có động lực tốt để giải quyết một vấn đề rác thải biển cụ thể hoặc của một địa phương, cân nhắc
đến các yếu tố như sự tham gia của các bên liên quan, kiến thức sẵn có và bối cảnh quản trị, kinh tế xã hội, văn hóa và địa

2. Đối tượng tham gia và lộ trình
Chương trình Hành trình Lãnh đạo diễn ra trong 2 tuần, mỗi tuần có khối lượng công việc khoảng 5 tiếng. Khóa học trình
bày tổng quan về rác thải biển và cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản, hiểu biết và kỹ năng cần thiết để đóng vai trò dẫn
dắt trong quá trình chuyển đổi sang một xã hội không có rác thải biển. Khóa học trình bày những ví dụ đầy cảm hứng của
các tổ chức và người dân có hoàn cảnh khác nhau chịu trách nhiệm và đóng vai trò dẫn dắt trong việc giải quyết vấn đề rác
thải biển, ví dụ như một nhà hoạch định chính sách, một nhà nghiên cứu, một nghệ sĩ hoặc một Tổng giám đốc của một
công ty lớn

Cấp độ và yêu cầu đầu vào
Để hoàn thành Khóa MOOC này, bạn sẽ cần:
– Một máy tính được kết nối với Internet.
– Thời gian: bạn sẽ làm việc khoảng 4-5 giờ mỗi tuần trên MOOC. Khóa học diễn ra trong 2 tuần và được kết thúc bằng
một bài tập cuối khóa, kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ.
– Khóa học được giảng dạy ở cấp độ cử nhân, nghĩa là bạn sẽ cần một số kiến thức chung về thế giới xung quanh bạn,
ví dụ: kiến thức cơ bản về sinh học, hóa học, vật lý, kinh tế và khoa học xã hội. Nếu bạn đã hoàn thành trung học, bạn
cũng sẽ ổn thôi.
– Động lực và sự tham gia.

Sinh viên hoàn thành tất cả các nhiệm vụ học tập, bao gồm cả Bài tập cuối khóa, sẽ nhận được Chứng chỉ tham gia trong vòng 4 tuần sau khi đã nộp bài tập cuối khóa.

Địa chỉ đăng ký, ghi danh (chọn khóa học bằng tiếng Việt): https://moocs.ou.nl/courses

 

TMN